Regenerate biodiversity & ecosystems

Biodiversiteit vormt een essentiële pijler voor ecologisch evenwicht en duurzaamheid. Een afname van diversiteit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het welzijn en de levenskwaliteit, maar ook voor voedselzekerheid, veerkracht bij natuurrampen en de beschikbaarheid van water en hulpbronnen. De bebouwde omgeving verstoort belangrijke leefgebieden voor dier- en plantensoorten. Daarom streven we ernaar om actief bij te dragen aan het behoud en de verbetering van biodiversiteit op en rondom onze gebouwen en percelen.


Hoe we dat doen

We beschouwen de natuur als een integraal onderdeel van onze leefomgeving en nemen natuur en biodiversiteit standaard mee in onze activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van ons intern ontwikkelde ‘Biodiversity Framework’, dat bestaat uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve maatregelen. Gezonde ecosystemen helpen de impact van klimaatverandering, zoals overstromingen en hittestress, te beperken. Dat geldt zowel op het niveau van individuele gebouwen als gehele stedelijke gebieden. In landelijke gebieden leggen we de nadruk op een gezonde bodem en landschapselementen, waardoor het platteland robuuster en waardevoller wordt.