a.s.r. real estate

Privacyverklaring ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.

 

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. (hierna te noemen a.s.r. real estate) is onderdeel van ASR Nederland N.V.. Als onderdeel van ASR Nederland N.V. is a.s.r. real estate verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

ASR Nederland N.V. heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding is opgenomen in het meldingenregister. Het privacybeleid van ASR Nederland N.V. is van toepassing.

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens en bankrekeningnummer. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Wanneer u een product of dienst bij a.s.r. vv aanvraagt dan wel afneemt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via de website, per e-mail, telefonisch of via een door ons ingeschakelde beheerder/derden.

Zo beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers. Bovendien bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij informatie opvragen via openbare en externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit kan onderdeel uitmaken van de integriteitsanalyse die wij uitvoeren ten behoeve van ons klantacceptatiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om:

• ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening met partijen een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren;
• uw klacht of schade af te handelen;
• fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet gebruiken;
• te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
• te voldoen aan wet- en regelgeving;
• deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus, taxateurs, beheerders, notarissen;
• marktonderzoek te doen;
• statistische analyses uit te voeren;
• onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie;
• de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
• u te informeren over onze diensten.

Uitwisselen van persoonsgegevens

ASR Nederland N.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Dienstverlening door derden
Door a.s.r. real estate worden soms andere bedrijven ingeschakeld om diensten namens a.s.r. real estate uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld een beheerder, incassobureau of expertisebureaus. a.s.r. real estate blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Integriteitsanalyse
a.s.r. real estate is een meldplichtige instelling in het kader van Wwft. Voor bepaalde dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat wij informatie verzamelen om inzicht te krijgen in de herkomst en bron van uw vermogen; in uw bedrijfsactiviteiten en de achterliggende eigendoms- en zeggenschapsstructuur; in de juridische structuur van transacties; en andere zaken die een beeld kunnen scheppen over het integriteitsrisico voor a.s.r. real estate. Als meldplichtige instelling heeft a.s.r. real estate de verplichting om iedere ongebruikelijke transactie te melden bij FIU Nederland. Indien a.s.r. real estate overgaat tot het doen van een melding zult u daarvan niet op de hoogte worden gesteld.

Bijzondere persoonsgegevens
Onder bijzondere persoonsgegevens valt bijvoorbeeld informatie over een strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke gegevens worden opgevraagd in geval partijen vallen onder de definitie van ondernemingen met “zakelijke vastgoed activiteiten”.

Hierbij gaat het om:
• Projectontwikkeling in de zakelijke vastgoedsector;
• Financiering van beleggingsobjecten of ontwikkelprojecten in de zakelijke vastgoedsector;
• Beleggen in de zakelijke vastgoedsector.
Deze gegevens worden alleen aan medewerkers van ASR Nederland N.V. verstrekt die deze uit hoofde van hun functie nodig hebben. In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik worden gegevens ook vastgelegd.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer u iets vraagt over uzelf of over anderen met betrekking tot uw product, overeenkomst of dienstverlening, kunnen wij uw vraag pas beantwoorden indien wij er voldoende zeker van zijn met u van doen te hebben. Wilt u anderen toestemming geven uw zaken af te handelen, dan vragen wij u dit per machtiging aan te vragen. Alleen op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar a.s.r. real estate t.a.v. Klachtenservice/ Informatieservice, Postbus 2008, 3500 HB Utrecht, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie” of een e-mail aan asr.klachten.asrvv@asr.nl. Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
Soms gebruiken wij uw gegevens voor marketingactiviteiten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij een afmeldmogelijkheid. Onze medewerkers kunnen u bellen voor commerciële doelen. Wij houden ons hierbij aan de regels van het Bel-me-niet register. Op de website www.bel-me-niet.nl kunt u uw telefoonnummer afmelden voor commerciële telefoongesprekken.

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 7 februari 2017.

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de privacy officer van ASR Nederland N.V. Stuur een mail naar: asr.klachten.asrvv@asr.nl Of een brief naar:

Klachtenservice a.s.r.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Telefonisch kunt u ons bereiken via +31 (0)30 257 23 80.