29 september 2022 | 2 min.

Meer mogelijkheden duurzaamheidskorting voor akkerbouwers

Inmiddels maken al ruim 100 contractanten, zowel bestaande als nieuwe, gebruik van onze duurzaamheidskorting. Toch merken we in de praktijk dat de regeling niet voor iedereen interessant is. Vooral voor akkerbouwers is het lastig om 5 procent van de grond te reserveren voor agrarisch natuurbeheer. Daarom zijn er nu nieuwe duurzaamheidseisen voor het thema biodiversiteit voor akkerbouwers.

Iedere meter die een akkerbouwer van het perceel afhaalt, is een stuk productieverlies. Ook zijn er minder certificeringen en (subsidie-) regelingen die extra geld per verbouwd product opleveren bij duurzaamheidsstappen. Dat maakt het voor de akkerbouwer extra lastig om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidskorting.

Daarom hebben we in overleg met akkerbouwers en ketenpartijen de duurzaamheidseisen voor het thema biodiversiteit uitgebreid. Zo is het voor akkerbouwers nu ook mogelijk om te kiezen voor het opnemen van vlinderbloemige of biobased gewassen in het bouwplan met een verhouding van 1 op 6 (ca. 15%) in plaats van het toepassen van 5% agrarisch natuurbeheer. Daarnaast is natuurlijk, in overleg met de rentmeester, een combinatie van agrarisch natuurbeheer en het aanpassen van het teeltplan ook mogelijk.

Met deze nieuwe mogelijkheid hopen we de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector en onze agrariërs verder te brengen. Want wij realiseren ons dat boeren dit niet alleen kunnen. Daarom willen wij ons - samen met u - inzetten voor een duurzame transitie. In november 2021 heeft het ASR Dutch Farmland Fund haar duurzaamheidskorting op pacht en erfpacht geïntroduceerd. De beloning is onderdeel van onze klimaat-slim boeren strategie. Via deze strategie zet het ASR Dutch Farmland Fund zich in voor een agrarische sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

In samenspraak met de sector hebben wij een aantal praktische duurzaamheidseisen opgesteld die aangeven waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op de beloning. Wij hebben zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande certificeringen om extra werk voor u te voorkomen. De duurzaamheidseisen zijn opgedeeld in een drietal thema’s; bodem, biodiversiteit en bedrijf.