10 augustus 2021 | 3 min.

Klimaat-slim boeren

Als vermogensbeheerder in de agrarische sector willen wij boeren in staat stellen om hun ondernemingsdoelen te bereiken binnen de kaders van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen hebben we vertaald onder de principes van klimaatslim boeren waarbij we ons inzetten voor een sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

Duurzaam inkomen met een duurzame productie

Duurzaam inkomen

Wij realiseren ons als geen ander dat boer zijn fantastisch is, maar we zien ook dat boer worden een steeds grotere uitdaging wordt. Naast de complexiteit op de boerderij worden er grote investeringen gevraagd. Met onze erfpachtproducten bieden we agrariërs investeringsruimte voor het starten, uitbouwen of verduurzamen van een bedrijf. In samenspraak met de sector ontwikkelen we producten zoals Jonge Boeren Erfpacht, dat boer worden een stap dichterbij brengt. Dit draagt bij aan de continuïteit binnen de agrarische sector en daarmee een duurzaam inkomen voor de agrariër.

Duurzame productie

De grond is de belangrijkste bron voor onze voedselproductie. Om deze belangrijke hulpbron vitaal te houden zijn wij samen met Rabobank en Vitens co-creator van de Open BodemIndex. De Open BodemIndex meet de gezondheid van de bodem en kijkt naar chemie, biologie en structuur. Wij streven ernaar om het gebruik van de OBI bij agrariërs te introduceren. Deze innovatieve tool geeft inzicht in de bodemgezondheid én handvatten voor het verbeteren hiervan. Met een goede bodemgezondheid creëren we meer biodiversiteit in en op de grond, een divers bodemleven zorgt namelijk voor een gunstige leefomgeving voor andere planten en dieren.

Bodem Landbouwgrond

Gezonde bodem: natuur inclusieve landbouw in Noord-Brabant

Bestendig tegen klimaatveranderingen (adaptieve landbouw)

Agrariërs zijn al duizenden jaren verbonden met de natuur en hebben het vermogen om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Klimaatveranderingen spelen hierin een grote rol. We zien het hierop aanpassen als één van de belangrijkste uitdagingen. Om de sector bestendig te maken tegen klimaatverandering staan we in nauw contact met kenniscentra en initiatiefrijke boeren. Ook testen we samen met agrariërs kansrijke gewassen en teeltwijzen. Dit samen draagt bij aan de keuzes in technieken en variëteiten met toekomstmogelijkheden die opgeschaald kunnen worden.

Reductie van CO2

Broeikasgassen zijn belangrijke veroorzakers voor het opwarmen van de aarde. Met het onderschrijven van het Parijs Akkoord met in het verlengde het Klimaat Akkoord en de Spitsbergen Ambitie zetten we ons in om in samenwerking met agrariërs onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Met enerzijds het verlagen van en anderzijds het opslaan van CO2 kunnen we in samenwerking met agrariërs onze gezamenlijke doelen bereiken. In het licht van deze maatschappelijke opgaven voor klimaat (mitigatie en adaptatie), bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit, inclusief een integrale analyse van het gewenste beheer om op lange termijn de bodem duurzaam te beheren.