U vindt hier het antwoord op de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen. Neem dan contact op met ons. 

Erfpacht

 • Erfpacht is een zakelijk gebruiksrecht van grond voor langere tijd (langer dan 25 jaren). Zo is het erfpachtrecht verhandelbaar en kan er een hypotheek op het erfpachtrecht gevestigd worden. Binnen de kaders van de wet hebben partijen contractvrijheid. Daardoor kunnen erfpachtovereenkomsten onderling verschillen.

 • a.s.r. ontvangt als verzekeraar premies voor onder andere levens- en pensioenverzekeringen. Dit zijn vaak langlopende verzekeringen met aan het einde van de looptijd een uitkering. Een deel van de betaalde premies belegt a.s.r. in gronden die door a.s.r. in erfpacht worden uitgegeven. De looptijd van erfpacht en de looptijd van deze verzekeringen passen goed bij elkaar.

 • Een voordeel van erfpacht ten opzichte van pacht is dat partijen vrijer zijn in het maken van afspraken met elkaar, zonder te hoeven voldoen aan de dwingende regels van het pachtrecht en het Pachtprijzenbesluit. Erfpacht is daarnaast een zakelijk recht dat belast kan worden met een hypotheek en is bovendien verhandelbaar.

  Dit is bij pacht niet het geval.

 • Bij een erfpachtproduct koopt a.s.r. de eigendom van de grond en geeft deze vervolgens aan u in erfpacht uit. U investeert zelf een bedrag van minimaal 30% van de vrije waarde van de grond. De kosten van een dergelijk erfpachtproduct worden betaald in de vorm van een canon. De canon is het bedrag dat u betaalt voor het erfpachtrecht.

 • Ja, voor de agrarische sector kunt u terecht bij de Land- en Tuinbouworganisatie, LTO Nederland en de Bond van Landpachters en Hypotheekboeren (BLHP).

Pacht

 • Pacht is een persoonlijk recht waarbij een eigenaar grond in gebruik geeft aan een agrarische ondernemer. Pacht valt onder de regels van het pachtrecht en het Pachtprijzenbesluit. Om deze reden hebben partijen maar een beperkte vrijheid om zelf afspraken te maken. Alle pachtovereenkomsten moeten worden getoetst door de Grondkamer, notarieel transport is niet nodig. De regels van het pachtrecht staan in Boek 7 Artikel 5 Burgerlijk Wetboek. 

 • Pacht is een persoonlijk recht waarbij een eigenaar grond in gebruik geeft aan een agrarisch ondernemer. Pacht valt onder de regels van het pachtrecht en het Pachtprijzenbesluit. Om deze reden hebben partijen maar een beperkte vrijheid om zelf afspraken te maken. Bijna alle (erf)pachtovereenkomsten moeten worden getoetst door de Grondkamer, notarieel transport is niet nodig.

  Erfpacht is een zakelijk recht met een gebruiksduur van langer dan 25 jaar. Hierop zijn de regels van het pachtrecht niet van toepassing en partijen kunnen onderling meer eigen afspraken maken. Deze moeten in een notariële akte worden vastgelegd.

Producten

 • In de meeste gevallen koopt a.s.r. maximaal 70% van de vrije waarde van de grond, met uitzondering van Jonge Boeren Erfpacht. Het canonpercentage varieert van 2% tot 2,6%, afhankelijk van het type erfpachtproduct. Er zijn erfpachtovereenkomsten met een tussentijds kooprecht, aan het einde van de erfpachtperiode en zonder een kooprecht. Bij sommige erfpachtovereenkomsten is de koopsom voor het erfpachtrecht gekoppeld aan de vrije waarde van de grond. Bij andere erfpachtovereenkomsten wordt voor de koopsom via een formule uitgegaan van de jaarcanon.

  a.s.r. biedt de volgende erfpachtproducten aan: 

  Loopbaan Erfpacht: looptijd van 30 jaar, een aflopende erfpachtovereenkomst zonder een kooprecht. Het canonpercentage is 2%.

  Agrarische Grondwaarde Erfpacht: looptijd van 30 jaar met een kooprecht aan het einde van de erfpachtperiode tegen 85% van de dan geldende vrije waarde. Het canonpercentage is 2,25%.

  Agrarische Index Erfpacht: looptijd van 26 jaar, met een kooprecht aan het einde van de erfpachtperiode (tegen geïndexeerde terugkoopsom) en een tussentijds kooprecht (tegen geïndexeerde terugkoopsom + een opslagpercentage van 10%). Het canonpercentage is 2,6%.

  Jonge Boeren Erfpacht: Op basis van de leeftijd van de jonge boer wordt een erfpachtovereenkomst afgesloten van minimaal 30 en maximaal 40 jaar. De maximale leeftijd bij einde looptijd overeenkomst is 70 jaar. Het betreft een aflopende erfpachtovereenkomst zonder kooprecht. De canon is gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en looptijd van de overeenkomst. Waarbij het canonpercentage variabel is binnen een bandbreedte van 2,2% - 2,6%.

  Als u hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met uw rentmeester.

 • Om te voorkomen dat erfpacht wordt beschouwd als pacht en daarmee onder de dwingende pachtregels valt, bedraagt de minimumtermijn voor agrarische erfpacht 26 jaar.

 • De hoogte van de koopsom of koopprijs wordt bepaald door a.s.r. en is afhankelijk van de marktwaarde in vrije waarde van de grond. Deze wordt onder andere verkregen op basis van referenties van vergelijkbare transacties, taxaties, de huidige marktomstandigheden en onze Grondprijsmonitor.

  De maximale koopsom is in beginsel 70% van de vrije waarde. De hoogte van de koopsom wordt beoordeeld door de rentmeester en is doorgaans maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat.

 • Nee, de erfpachtproducten van a.s.r. zijn alleen voor landbouwgrond en worden niet toegepast op bedrijfsgebouwen en agrarische erven

 • a.s.r. biedt verschillende erfpachtproducten aan met én zonder kooprecht.

  Het product Agrarische Index Erfpacht kent een kooprecht bij het einde van de erfpachtperiode. Ook kan de erfpacht tussentijds worden teruggekocht, dit is tussen 10 en 15 jaar na ingangsdatum. Deze keuze moet kenbaar worden gemaakt bij aanvang van de erfpachtovereenkomst.

  Bij het product Agrarische Grondwaarde Erfpacht is er alleen een kooprecht aan het einde van de erfpachtperiode.

  Bij het product Loopbaan Erfpacht en Jonge Boeren Erfpacht heeft u geen kooprecht van de grond. Bij einde erfpachtperiode beslist a.s.r. real estate of u een aanbieding van de grond tegen 100% van de marktwaarde van de grond in vrije staat ontvangt of u de grond opnieuw uitgifte krijgt aangeboden in erfpacht tegen de dan geldende voorwaarden.

 • U kunt een korting van 5 tot 10% ontvangen op de canon c.q. pacht als u zich inzet voor het verduurzamen van uw bedrijf. Hiervoor moet u aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. De korting geldt op de op dat moment geldende canon c.q. pacht behorende bij het door u afgenomen (erf)pachtproduct. De aanbieding geldt voor de gehele contractuele looptijd, zolang aan de duurzaamheidsmaatregelen wordt voldaan.

  Voor alle contracten die vanaf 2024 zijn of worden afgesloten geldt duurzaam boeren als vereiste. 

  Lees hier alles over de korting

Overeenkomst/voorwaarden