22 november 2021 | 26 min.

Alles over de beloning voor duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom belonen wij boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering.

Lees hier alle veelgestelde vragen over de beloning.


Over de korting voor duurzaam boeren

 • U kunt een korting van 5 tot 10% ontvangen op de canon c.q. pacht als u zich inzet voor het verduurzamen van uw bedrijf. Hiervoor moet u aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. De korting geldt op de op dat moment geldende canon c.q. pacht behorende bij het door u afgenomen (erf)pachtproduct. De aanbieding geldt voor de gehele contractuele looptijd, zolang aan de duurzaamheidsmaatregelen wordt voldaan.

 • In samenspraak met de sector hebben wij een aantal praktische duurzaamheidseisen opgesteld die aangeven waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op de beloning. De duurzaamheidseisen zijn opgedeeld in een drietal thema’s; bodem, biodiversiteit en bedrijf. Wij hebben zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande certificeringen om extra werk voor u te voorkomen. Op deze manier voldoen de boeren die kiezen voor de duurzaamheidsproducten aan de doelstellingen zoals opgenomen in de klimaat-slim boeren strategie van het ASR Dutch Farmland Fund.

  -          Duurzaamheidseisen voor de bodem

  U stelt data ter beschikking aan de Stichting Open bodemindex (OBI) en deelt de uitkomsten van de OBI-score met a.s.r. real estate. De boer zal zich inspannen om de OBI-score te verbeteren om bij te dragen aan een verbeterde bodemgezondheid in Nederland.

  -          Duurzaamheidseisen voor de biodiversiteit

  U neemt maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke maatregelen gebiedsgericht zullen zijn of u neemt vlinderbloemige of biobased gewassen op in het bouwplan met een verhouding van 1 op 6 (ca. 15%). In overleg met de rentmeester, is een combinatie van agrarisch natuurbeheer en het aanpassen van het teeltplan ook mogelijk.

  -          Duurzaamheidseisen voor het bedrijf

  U legt voorafgaand aan het contract een businessplan voor conform de eisen en zal gedurende de gehele duur van het contract aan de vigerende randvoorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn (blijven) voldoen.

 • De korting geldt over de gehele looptijd van het contract en zal de eerste drie jaar 10% bedragen en vanaf jaar vier tot einde looptijd 5% bedragen.

 • Vanaf 2024 is duurzaam boeren een vereiste voor alle nieuwe contracten. Boeren voor die datum maken ook aanspraak op de korting op het moment dat zij voldoen aan de duurzaamheidseisen die worden gesteld.  

 • Nee, het ASR Dutch Farmland Fund zal buiten de contractuele herzieningen geen aanpassingen doen in de reguliere canon van de aangeboden producten. Over de ontwikkeling van toekomstige canon percentages voor nieuwe contracten kunnen we nog geen uitspraken doen, deze kunnen op basis van marktomstandigheden worden aangepast indien nodig.

 • De druk om de agrarische sector te verduurzamen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Wij zijn van mening dat alle partijen in de keten (van agrariër tot consument) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze transitie en niet alleen de boeren zelf. Wij zien dat verbeteringen voor een duurzame bedrijfsvoering investeringen voor boeren met zich meebrengen. Daarom willen wij boeren hierin tegemoet komen door hen te belonen voor het toepassen van duurzame maatregelen.

  Duurzaam beheer van de bodem zorgt voor waardevastheid van onderliggende grond op zowel financieel als ecologisch gebied. We zijn er dus van overtuigd, dat deze propositie een positieve impact heeft op de waarde van grond op de lange termijn.

 • Wij willen samen met u werken aan een duurzame agrarische sector. Wij realiseren ons dat boeren dit niet alleen kunnen. Daarom willen wij ons samen met u inzetten voor een duurzame transitie. De beloning valt onder onze klimaat-slim boeren strategie. Onder deze strategie zet het ASR Dutch Farmland Fund zich in voor een sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

 • Bij bestaande erfpacht contracten zullen we een aanvullende overeenkomst (allonge) opstellen waarin de afspraken worden vastgelegd (dus niet via notaris). Bij overdracht van het erfpachtrecht zullen deze afspraken dus opnieuw moeten worden bekrachtigd met de nieuwe erfpachter

 • Bij reguliere pacht zal een wijzigingsovereenkomst worden opgesteld. We zullen een concept wijzigingsovereenkomst voorleggen aan de grondkamer waarin de voorwaarden zijn opgenomen.

 • Op dit moment hebben we onderstaande certificaten akkoord bevonden: 

  • Royal A-Ware (AH melkstroom, het programma “Beter voor Koe, Natuur en Boer”)
  • Bionext (SKAL certificering)
  • CONO – Caring Dairy Programma (minimaal 10 indicatoren)
  • Stichting Demeter – Demeter keurmerk
  • SMK – On the way to PlanetProof - Melk
  • SMK – On the way to PlanetProof - Plantaardige Producten
  • Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) – minimaal categorie 2 (> 999 punten)
  • NoorderlandMelk – Weide Weelde
  • Eco regeling 'goud'

  Op deze pagina wordt een overzicht bijgehouden welke certificaten kwalificeren. Mocht u als (erf)pachter een ander certificaat hebben dan zullen wij deze beoordelen en contact opnemen met de betreffende certificaat verstrekker.

 • Een certificaat is ter vervanging van de pijlers biodiversiteit en bedrijf. Mocht deelname aan het certificaat niet meer mogelijk zijn, dan valt de (erf)pachter terug op de standaard afspraken op het gebied van biodiversiteit en bedrijf. In dat geval is wijziging van het businessplan aan de orde en moeten de (erf)pachter en de rentmeester opnieuw de invulling en voorwaarden van het businessplan bespreken.

   

 • We vragen de (erf)pachter om via een standaard formulier aan te geven of ze hebben voldaan aan de duurzaamheidsvoorwaarden. Dit is een verantwoordelijkheid van de (erf)pachter. Periodiek zal de rentmeester in gesprek gaan met de (erf)pachter over de voortgang.

  Daarnaast hopen we dat de agrarische collectieven en/of provinciale landschapsbeheren op termijn een landelijke rol kunnen spelen in het monitoren van ecologische beheerpakketten zodat we een deel van de monitoring periodiek extern kunnen laten plaatsvinden.

 • We gaan samen met de (erf)pachter een traject in om de duurzaamheidstransitie te realiseren. Daarom vragen we aan de (erf)pachter om iedere vijf jaar een update te geven van zijn businessplan zodat we ook mee groeien in de ontwikkelingen die er zijn.

  De voorwaarden met betrekking tot bodem en biodiversiteit zullen mee bewegen naar invulling van de boer (in overleg met a.s.r. real estate) en het wijzigende GLB beleid.

 • Het eerstvolgende facturatie moment, waarbij a.s.r. real estate akkoord is met het voorgelegde business plan en de biodiversiteitsmaatregelen.

 • De aanvraag kunt u indienen bij uw rentmeester. Hij of zij zal uw verzoek verder in behandeling nemen.

Duurzaamheidseisen voor de bodem

 • U stelt data ter beschikking aan de Stichting Open bodemindex (OBI) en deelt de uitkomsten van de OBI-score met a.s.r. real estate. De boer zal zich inspannen om de OBI-score te verbeteren om bij te dragen aan een verbeterde bodemgezondheid in Nederland.

 • De Open Bodemindex is een initiatief van a.s.r. real estate, Rabobank en Vitens voor een transparante meetmethode voor meten van bodemkwaliteit waarmee een gezamenlijke taal over de gezondheid van de bodem voor agrarische percelen is gerealiseerd. De Open Bodemindex is nu ondergebracht in onafhankelijke stichting waarin ook het NAJK een bestuurszetel heeft.

  Met deelname aan de Open Bodemindex zal dus het effect op bodemkwaliteit gedurende de overeenkomst gemonitord worden, waarbij het bouwplan van de afgelopen tien jaar als uitgangspunt genomen wordt voor wat betreft het landbouwkundig gebruik.

  De Open Bodemindex bevat chemische, fysische en biologische indicatoren en het management van de boer wordt meegenomen.

 • Als boer krijgt u inzicht in de kwaliteit op perceel niveau waarbij een ‘Target to distance score’ wordt gegeven (ieder perceel kan een 10 krijgen) met aanvullend een inspiratielijst met mogelijke maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

 • Om deel te nemen moet u zich inschrijven. Dit kan via https://www.openbodemindex.nl/doe-mee/

  U geeft bij inschrijving een machtiging af waarmee u akkoord gaat dat de data van bodembemonstering gedeeld wordt met de Stichting Open bodemindex.

 • We sluiten hierbij aan bij de richtlijnen voor derogatie (1x in de vier jaar) en er zullen derhalve geen additionele bemonstering vragen aan de boer. Het is de boer natuurlijk vrij om vaker bemonstering te laten uitvoeren.

 • Dan liggen het initiatief en de kosten bij de boer om zijn of haar percelen te laten bemonsteren.

Duurzaamheidseisen rondom biodiversiteit

 • U neemt maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke maatregelen gebiedsgericht zullen zijn of u neemt vlinderbloemige of biobased gewassen op in het bouwplan met een verhouding van 1 op 6 (ca. 15%). In overleg met de rentmeester, is een combinatie van agrarisch natuurbeheer en het aanpassen van het teeltplan ook mogelijk.

 • Dat kan zeker, de door ANLb en SNL opgestelde beheerpakketten gaan uit van een van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer en daarom willen we graag aansluiten op deze natuurbeheerdoelen.

  Voor boeren waar wel ANLb en SNL subsidie beschikbaar realiseert u een stapeling van beloningen voor agrarisch natuurbeheer. Voor overige boeren zal de beloning vooralsnog enkel van de markt komen (zoals de korting), maar het zorgt er wel voor dat de boer al stappen heeft gemaakt die toekomstige stapeling met subsidie mogelijk maakt.

 • De maatregelen moeten passen binnen het betreffende leefgebied, we zullen hierbij actief in gesprek gaan met de agrarische collectieven.

 • We hanteren hier een minimaal percentage van 5% van het totaal oppervlakte van een agrarisch bedrijf (dus niet enkel het areaal in gebruik bij ASR Dutch Farmland Fund).

 • In de praktijk hebben we gemerkt dat de regeling niet voor iedereen interessant is. Vooral voor akkerbouwers is het lastig om 5 procent van de grond te reserveren voor agrarisch natuurbeheer. Daarom zijn er nu nieuwe duurzaamheidseisen voor het thema biodiversiteit voor akkerbouwers. Het is voor akkerbouwers nu ook mogelijk om te kiezen voor het opnemen van vlinderbloemige of biobased gewassen in het bouwplan met een verhouding van 1 op 6 (ca. 15%) in plaats van het toepassen van 5% agrarisch natuurbeheer. Daarnaast is natuurlijk, in overleg met de rentmeester, een combinatie van agrarisch natuurbeheer en het aanpassen van het teeltplan ook mogelijk.

 • Vlinderbloemige gewassen
  Bonen, bruine- Luzerne
  Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie) Overige groenbemesters, vlinderbloemige-
  Bonen, tuin- (groen te oogsten) Peulen, productie
  Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-,
  wierbonen)
  Peulen, zaden en opkweekmateriaal
  Erwten (droog te oogsten) Pronkbonen, productie
  Erwten, groene/gele, groen te oogsten Pronkbonen, zaden en opkweekmateriaal
  Esparcette Rolklaver
  Kapucijners (en grauwe erwten) Sojabonen
  Klaver, Alexandrijnse Stamsperziebonen (=stamslabonen), productie
  Klaver, incarnaat
  Stamsperziebonen (=stamslabonen), zaden en
  opkweekmateriaal
  Klaver, Perzische Stoksnijbonen en stokslabonen, productie
  Klaver, rode
  Stoksnijbonen en stokslabonen, zaden en
  opkweekmateriaal
  Klaver, witte Wikke, bonte
  Klaverzaad Wikke, voeder-
  Lupinen, niet bittere-

  Biobased gewassen
  Miscanthus (olifantsgras)
  Vezelvlas
  Soendangras/Sorghum
  Lijnzaad, niet van vezelvlas (olievlas)
  Hennep, vezel-

Duurzaamheidseisen voor het bedrijf

 • U legt voorafgaand aan het contract een businessplan voor conform de eisen en zal gedurende de gehele duur van het contract aan de vigerende randvoorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn (blijven) voldoen.

 • Er wordt geen strak format gehanteerd, maar er zullen enkele thema’s minimaal besproken moeten worden waaruit blijkt dat we samen de motivatie en drive hebben om de duurzaamheidstransitie in gang te zetten.

  Businessplan

  1. Inleiding
   1. Inclusief aanleiding en vraagstelling
  2. Visie en doelstellingen ondernemers
   1. Inclusief uitgebreide toelichting over het bedrijf
   2. Visie op de sector waarin u actief bent
   3. Visie op uw onderneming
  3. Investerings- exploitatiebegroting (enkel van toepassing voor nieuwe contracten)
   1. Verwachte investeringen / desinvesteringen van de onderneming
   2. Inclusief toelichting waarvoor benodigde koopsom zal worden aangewend
  4. Financiële resultaten (enkel van toepassing voor nieuwe contracten)
   1. Historische winst- en verliesrekening (minimaal 2 jaar)
   2. Toekomstige verwachte winst- en verliesrekening (minimaal 3 jaar)
  5. Duurzaamheidsstrategie
   1. Bodem – toelichting bodembeheer
   2. Biodiversiteit – uitwerking toepassing gebiedsgerichte maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
   3. Bedrijf – visie op duurzaamheid
 • We hanteren hierbij een vierogenprincipe zodat we zorgen dat een businessplan in Groningen aan dezelfde criteria voldoet als in Zeeland.

 • We gaan samen met de (erf)pachter een traject in om de duurzaamheidstransitie te realiseren en daarom vragen we aan de (erf)pachter om iedere vijf jaar een update te geven van zijn businessplan zodat we ook mee groeien in de ontwikkelingen die er zijn. Wat we dus eigenlijk verwachten is dat we met dit initiatief het gesprek tussen (erf)pachter en a.s.r. real estate gaande houden over duurzaamheidstransitie en wat we hierin van beide kanten kunnen betekenen.

 • We verwachten dat onze (erf)pachters voldoen aan de basis randvoorwaarden voor het GLB op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

 • Er is nog veel onduidelijkheid over de exacte invulling van het eco-regelingen beleid, wij verwachten dat deze goed zal aansluiten op de beheerpakketten van ANLb en SNL en dat de (erf)pachters die deze pakketten toepassen ook in aanmerking zullen komen voor de eco-regelingen. De beoordeling op randvoorwaarden GLB is echter nu nog gericht op de basis randvoorwaarden. Mochten er gedurende de contractperiode wijzigingen optreden in het GLB beleid dan is dit iets wat zal worden beoordeeld in de businessplannen c.q. waar we dan met elkaar op zullen moeten acteren.

Neem contact op met uw rentmeester

Dit is een foto van René Timmer.

René Timmer

rentmeester Groningen en Flevoland

René is rentmeester voor de provincies Groningen en Flevoland. Contactgegevens rentmeester assistent: claudia.bor@asr.nl / 030-257 26 83.

Neem contact op
Dit is een foto van Ilse de Boer.

Ilse de Boer

rentmeester Friesland

Ilse is rentmeester voor de provincie Friesland en Landgoed Olterterp - Lauswolt. Contactgegevens rentmeester assistent: linda.verwei@asr.nl / 030-257 24 44.

Neem contact op
Dit is een foto van Ryan Nijzink.

Ryan Nijzink

rentmeester Drenthe en Overijssel

Ryan is rentmeester voor de provincies Drenthe en Overijssel en Landgoed Junne, Landgoed Molecaten en Landgoed De Groote Scheere. Contactgegevens rentmeester assistent: wout.furster@asr.nl / 030-257 23 92.

Neem contact op
Dit is een foto van Jaap Rottink.

Jaap Rottink

rentmeester Zuid-Holland en Noord-Holland

Jaap is rentmeester voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Contactgegevens rentmeester assistent: ralph.hovestad@asr.nl / 030-278 55 56.

Neem contact op
Dit is een foto van Ronald Kramer.

Ronald Kramer

rentmeester Rivierengebied, Noord-Brabant en Limburg en Landgoed Bleijenbeek

Ronald is rentmeester voor Rivierengebied, Noord-Brabant, Limburg en Landgoed Bleijenbeek. Contactgegevens rentmeester assistent: ilona.groen@asr.nl / 030-257 31 14.

Neem contact op
Dit is een foto van Raymond Gennissen.

Raymond Gennissen

rentmeester Zeeland en Landgoed De Utrecht

Raymond is rentmeester voor de provincie Zeeland en Landgoed De Utrecht. Contactgegevens rentmeester assistent: marije.scherpenzeel@asr.nl / 030-257 45 66.

Neem contact op

Uw rentmeester kan meer vertellen over de korting

De aanvraag kunt u indienen bij uw rentmeester. Hij of zij zal uw verzoek verder in behandeling nemen.

Meer weten? Bekijk ons webinar

Meer weten over de korting rondom duurzaam boeren? Portefeuille manager Fadyan Pronk en rentmeester René Timmer vertellen meer over de beloning.

Bekijk het webinar terug
Webinar Landelijk 2