In deze duurzaamheidsverklaring geven wij informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure en informatie over ecologisch (en sociale) kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 lid 1 van de SFDR (EU Verordening 2019/2088). Voor meer duurzaamheidsinformatie kunt u (hieronder) de prospectus en het jaarverslag raadplegen.

 • - 29 december 2023 -

  Het ASR Property Fund wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering.

  Het ESG -beleid van a.s.r. real estate omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen. De ESG-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het ESG-jaarverslag en het  ESG-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd in een 3 jaars business plan.

  ASR Property Fund heeft een eigen ESG-beleid, in lijn met het ESG-beleid van a.s.r. real estate. Hierin leggen we de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. Dit beleid is gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate. Het ESG-beleid en daarbij horende ESG-doelstellingen worden jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van het beleggingsbeleidsplan.

  Download strategische doelstellingen
 • - 29 december 2023 -

  Als integraal onderdeel van de strategie van het Fonds moeten alle activiteiten en uitbestedingen in lijn zijn met het ESG-beleid van het Fonds. Het dagelijkse beheer van de beleggingsportefeuille van het Fonds is uitbesteed aan een externe Asset Manager. De ESG-doelstellingen van het Fonds zijn, naast andere doelstellingen, onderdeel van het selectie- en evaluatieproces van de Asset Manager. De Asset Manager houdt, naast andere (niet-)financiële aspecten, aantoonbaar rekening met duurzaamheid bij het maken van investeringsbeslissingen. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik. Echter, doordat de portefeuillesamenstelling afhankelijk is van de door het Fonds gehanteerde benchmark is het mogelijk dat het Fonds blootstelling zal hebben naar beursgenoteerde vastgoedondernemingen die minder goed presteren op de eerder genoemde duurzaamheidsfactoren. Middels engagement zal het Fonds proberen om, via de Asset Manager, beursgenoteerde vastgoedondernemingen op het gebied van duurzaamheid aan te sporen om verbeterslagen te maken.

 • - 23 december 2022 -

  In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart a.s.r. real estate bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. a.s.r. real estate draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de investeringsbeslissingsprocedures.