06 april 2022 | 2 min.

Verantwoording methode

Agrarische grondmobiliteit

De agrarische grondprijs is de prijs van vrij beschikbare landbouwgrond gekocht door agrariërs. Aan de basis van de berekening van de grondprijs staan de transacties in het eigendomsregister van het Kadaster, aangevuld met informatie over de agrarische sector. Voor het bepalen van de agrarische grondprijs zijn de verhandelde percelen op de volgende kenmerken geselecteerd:

 • koper heeft een landbouwbedrijf;
 • grasland, bouwland, snijmais;
 • soort overdracht is koop-verkoop;
 • zakelijk recht is volle eigendom;
 • geen opstallen;
 • geen reguliere pachtovereenkomst of erfpacht;
 • geen familierelatie;
 • oppervlak perceel groter dan 0,25 ha;
 • de koopsom is groter dan 1 euro.

Verhandelde percelen met extreem hoge en lage prijzen zijn volgens een statistische methodiek uitgesloten.

In het derde kwartaal wordt veel minder grond verhandeld dan in de rest van het jaar. Dat betekent dat het aantal prijswaarnemingen in een aantal groepen van landbouwgebieden erg beperkt is, zoals in de IJsselmeerpolders en Waterland en Droogmakerijen. Verder is het aantal waarnemingen per kwartaal in de IJsselmeerpolders, Waterland en Droogmakerijen, Zuidwest-Brabant en Zuid-Limburg over het algemeen niet zo groot. Dit kan leiden tot behoorlijke prijsschommelingen. Door in de figuren met voortschrijdende gemiddelden te werken, worden de trends beter zichtbaar. Voor de prijzen van de 66 landbouwgebieden (kaart 2) is in verband met het beperkt aantal waarnemingen in een aantal gebieden, gekozen voor een gemiddelde prijs over de twaalf meest recente kwartalen.

Agrarische grondmobiliteit

De agrarische grondmobiliteit – het verhandelde areaal landbouwgrond – geeft aan hoeveel agrarische grond is verhandeld op de vrije markt. Aan de basis van de berekening van de grondmobiliteit staan de transacties in het eigendomsregister van het Kadaster, aangevuld met informatie over de agrarische sector. Voor het bepalen van de agrarische grondmobiliteit zijn de verhandelde percelen op de volgende kenmerken geselecteerd:

 • grasland, bouwland, snijmais, bollenland, boomkwekerij, fruitteelt en overig tuinland;
 • soort overdracht is koop-verkoop;
 • zakelijk recht is volle eigendom;
 • geen familierelatie;
 • oppervlak perceel groter dan 0,25 ha;
 • de koopsom is groter dan 1 euro.

Landsdelen

De vier landsdelen zijn als volgt opgebouwd uit de veertien groepen van landbouwgebieden:

Noord Nederland: Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt en Noordelijk Weidegebied;

Oost Nederland:   Oostelijk Veehouderijgebied, Centraal Veehouderijgebied, IJsselmeerpolders en Rivierengebied;

West Nederland:  Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen, Hollands/Utrechts Weidegebied;

Zuid Nederland    Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zuidwest-Brabant, Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuid-Limburg.