18 januari 2023 | 4 min.

Beter inzicht in klimaatrisico’s dankzij doorontwikkeling Climate Risk Monitor

In 2021 ontwikkelden wij een tool, de Climate Risk Monitor, waarmee op basis van data uit de Klimaateffectatlas van het KNMI en Climate Adaption Services (CAS) de klimaatrisico’s voor vastgoed in beeld konden worden gebracht. Inmiddels is de tool verder doorontwikkeld en geprofessionaliseerd, mede op basis van het recente ‘Framework for climate adaptive buildings’ van de Dutch Green Building Council (DGBC). “Dankzij de inbreng van de DGBC kunnen we een nog nauwkeurigere omgevingsscan maken en straks ook een geoptimaliseerde gebouwscan. Op deze manier weten we tot op gebouw- en perceelniveau nauwkeurig waar de invloed van klimaatrisico’s in Nederland het grootst is”, aldus Marco van der Spank, researcher en binnen a.s.r. real estate betrokken bij het ‘Climate Risk Monitor-project’.

Met de verbeterde tool wordt per klimaatrisicothema een score gegeven aan alle panden en percelen in de vastgoedportefeuilles van a.s.r. real estate. Hoe hoger de score, des te groter het klimaatrisico. De vier thema’s zijn hitte, droogte, overstromingen en extreme neerslag. “Hittestress bijvoorbeeld zie je voor een belangrijk deel terug in dichtbebouwde gebieden. In steden zullen mensen bij een hittegolf daar eerder last van hebben, omdat de warmte er langer blijft hangen. Voor kantoren of appartementencomplexen waar mensen langdurig verblijven, is hittestress eerder een issue dan bijvoorbeeld voor winkelcentra waar de meeste gebruikers slechts tijdelijk aanwezig zijn. Met de data uit de Klimaateffectatlas maken we inzichtelijk waar hittestress de grootste impact kan hebben. Daarnaast koppelen we hieraan maatregelen om klimaatadaptatie te vergroten. Op hittestress kun je inspelen door bijvoorbeeld tuinen en daken te vergroenen, waar we binnen het ASR Dutch Core Residential Fund al actief mee bezig zijn. Daarnaast wordt hiermee de biodiversiteit vergroot”, aldus Van der Spank. 

Met de verkregen data maken we inzichtelijk waar hittestress de grootste impact kan hebben. En koppelen we maatregelen om klimaatadaptatie te vergroten.

Interactieve kaarten

Volgens Van der Spank kun je alleen rendementen voor de lange termijn garanderen wanneer objecten aantrekkelijk zijn voor gebruikers en samenleving. “Onze focus ligt op duurzame waardeontwikkeling van vastgoed. Hiermee dragen we bij aan een leefbare samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Dat doen we door de CO2-uitstoot te verlagen, de energietransitie te versnellen en onze portefeuilles Paris Proof en klimaatadaptief te maken. Met de Climate Risk Monitor hebben we via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) een dashboard ingericht. Daarin combineren we de klimaatkaarten van de Klimaateffectatlas met de geo-data van onze vastgoedportefeuilles om het benodigde inzicht in de klimaatrisico’s te verkrijgen. Deze worden geplot op interactieve kaarten. Met deze ‘risicokaarten’ krijgen we een beeld van de risico’s voor onze bestaande vastgoedportefeuille. Omdat we deze risicoanalyse op ieder willekeurig perceel in Nederland kunnen uitvoeren geeft het ons bij nieuwe acquisities eveneens inzicht in de eventueel aanwezige klimaatrisico’s. Momenteel werken we ook aan een online applicatie, een soort klimaatapp, waarmee onze acquisiteurs en asset managers de meest actuele klimaatrisicodata kunnen benutten en meenemen in hun investeringsadviezen. Want klimaatadaptief bouwen is met de gevolgen van klimaatverandering essentieel.”

Voorbeeldkaart

Voorbeeldkaart overstromingsrisico

Onze focus ligt op duurzame waardeontwikkeling van vastgoed. Hiermee dragen we bij aan een leefbare samenleving voor huidige en toekomstige generaties.

Aanpak gevolgen klimaatverandering is een samenspel

Toetsing op klimaatrisico’s is belangrijker geworden. Van der Spank: “De ontwikkeling van onze Climate Risk Monitor is mede ingegeven vanuit wet- en regelgeving. Vanuit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), onderdeel van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de EU, is er een verplichting om informatie te verstrekken over duurzaamheid in de financiële sector. Maar ook zonder deze wetgeving zouden we actief aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van klimaatrisico’s. Verder sluiten we zoveel mogelijk aan bij breed gedragen ontwikkelingen. Zoals gezegd, werkt DGBC in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan het ‘Framework for climate adaptive buildings’. Met daarin een eenduidige methodiek voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau. Deze geoptimaliseerde gebouwscan zal komend voorjaar worden geïmplementeerd in de Climate Risk Monitor en voortdurend getest. Vanuit a.s.r. real estate juichen we deze breed gedragen initiatieven en doelstellingen toe. Per slot van rekening is de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering vooral een samenspel van verschillende betrokken partijen, waaronder ook gemeenten en waterschappen. Daarom blijven we actief de samenwerking zoeken om adequaat in te blijven spelen op alle ontwikkelingen.”