07 november 2023 | 3 min.

Winkelportefeuille CO2-neutraal in 2045

In het duurzaamheidsbeleid van het winkelfonds staat dat uiterlijk in 2045 de portefeuille CO2-neutraal moeten zijn. Maar hoe pak je dat aan? De winkelportefeuille bestaat naast winkelcentra en supermarkten voor een groot deel uit high street retail. Deze laatste categorie, gelegen in de binnenstad en vaak gevestigd in monumentale gebouwen vormt een speciale uitdaging bij het verduurzamen. Elk gebouw is anders en daarmee ook de maatregelen die genomen moeten en kunnen worden. Om dit proces efficiënt te laten verlopen is hiervoor door kwartiermaker Marten van Loo, technisch assetmanager een speciale aanpak ontwikkeld.

Data-gedreven-model voor aanpak verduurzaming
“Omdat we in de komende jaren al onze 350 panden willen verduurzamen ontwikkelen we hiervoor een aanpak, met een standaard sjabloon”, vertelt Marten. “In het sjabloon hebben we gedefinieerd welke tekeningen en berekeningen er per pand moeten komen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan berekening van het energieverbruik, de bouwfysische berekening en de materialisatie van het pand. Er komen dus veel verschillende invalshoeken en expertises om de hoek kijken. We maken gebruik van drie type adviseurs: een architect, een bouwfysisch adviseur en een duurzaamheidsadviseur. Dit leidt uiteindelijk tot een advies hoe we het pand kunnen verduurzamen.”

“Met een intern ontwikkeld data-gedreven model is in kaart gebracht welke maatregelen voor elk object moeten worden genomen om het energieverbruik en broeikasgasuitstoot te verminderen en hoe dit te meten. Deze maatregelen bestaan onder andere uit: essentiële energiebesparende maatregelen, installatie van zonnepanelen, overschakeling op gasloze verwarming en isolatie van muren en gevels. Het sjabloon helpt ons om per pand maatwerkoplossingen in kaart te brengen die nodig zijn om het pand CO2-neutraal te krijgen.”

Alleen samen met huurder is CO2-neutraal mogelijk
Het is een omvangrijk project en geeft ons veel waardevolle inzichten als het gaat om duurzaamheid. Bij veel winkelpanden zien we dat de schil van het gebouw een belangrijke factor is om het operationele energieverbruik omlaag te krijgen. Echter, alleen het verduurzamen van de schil van het gebouw is in veel gevallen niet voldoende, laat staan eenvoudig te realiseren. Een mooi voorbeeld is een monumentaal winkelpand in Amsterdam, waar sprake is van, niet-geïsoleerde betonnen spouwmuren. Het pand ligt in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht en UNESCO werelderfgoed, waardoor voor vrijwel alle aanpassingen extra vergunningen nodig zijn.

In dit geval klopte de huurder zelf bij ons aan omdat zij, naast dat ze willen verduurzamen, graag het gebruik van de bovenste etages willen veranderen. Op basis van deze wensen heeft onze duurzaamheidsadviseur door middel van een Whole Life Carbon methode nauwkeurig in kaart gebracht wat het energieverbruik is in de huidige situatie en de situatie na renovatie. Hierbij is gekeken naar het energieverbruik van het gebouw maar ook naar dat van de installaties en apparaten die de huurder gebruikt. Dit bracht ons het inzicht dat met het verduurzamen van de schil van het gebouw alleen, het energieverbruik van het gebouw weliswaar met zo’n 75% afneemt, maar dit niet voldoende is om de duurzaamheids-
doelstelling om in 2045 CO2- neutraal te zijn te bereiken. Daarom bekijken we samen met de huurder wat de beste aanpak is om ook het operationele energieverbruik van de huurder te kunnen verminderen zonder de bedrijfsvoering in gevaar te brengen.

Bovenstaande case laat duidelijk zien dat we samen met onze huurders aan verschillende knoppen moeten draaien in de verduurzamingsopgave. Samenwerking tussen verhuurder en huurder is daarom essentieel in het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling om in 2045 CO2-neutraal te zijn.

 

Zonnepanelen Middelburg

Zonnepanelen winkelcentrum TREF in Middelburg