20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2022 met 3% ten opzichte van het derde kwartaal: van 66.800 euro naar 64.600 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2022 bedraagt 70.400 euro per hectare, 2% hoger dan in 2021 (69.000 euro per hectare). De grondmobiliteit in West Nederland is met 4.300 ha in 2022 gelijk aan het voorgaande jaar. De relatieve grondmobiliteit bleef hiermee 2,0%.

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is deze prijs in het vierde kwartaal met bijna 2% gestegen naar 62.300 euro per hectare. In de andere twee gebieden daalde de grondprijs: in Westelijk Holland met ruim 1% tot 84.600 euro, en in Waterland en Droogmakerijen met 12% tot 65.600 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,9 toegenomen.

Figuur 10 Q4 2022

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 67.000 à 68.000 euro in Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen, Boskoop en Rijneveld, en Westelijk Rijnland, tot 92.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 36%. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 24%.

Kaart 1 Q4 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q1 tot en met 2022Q4. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.