25 april 2024 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2023 met 7% toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2023: van 69.700 euro naar 74.600 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2023 bedraagt 73.400 euro per hectare, 4% hoger dan in 2022 (70.400 euro per hectare). De grondmobiliteit is in West Nederland met 19% afgenomen: van 4.300 ha in 2022 tot 3.500 ha in 2023. De relatieve grondmobiliteit is afgenomen van 2,0% tot 1,6%.

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10 en kaart 1). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is deze prijs in het vierde kwartaal van 2023 met 7% gestegen tot 72.100 euro, en in Waterland en Droogmakerijen met 11% tot 66.400 euro per hectare. In Westelijk Holland is de grondprijs met 3% gedaald tot 79.300 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 1,6 toegenomen.

GRAF10

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 69.000 euro in Boskoop en Rijneveld tot 93.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 35%. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 23%.

KAART1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2023a

a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

KAART2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q4.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.