06 april 2022 | 3 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2022 met 9% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021: van 79.800 euro tot 72.600 euro per hectare. Over het gehele jaar 2021 lag de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland op 78.300 euro per hectare.

In Oost Nederland is in de afgelopen vier kwartalen (2021Q2-2022Q1) 8.800 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 2.100 ha (19%) in vergelijking met een jaar eerder (2020Q2-2021Q1). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 2,0% tot 1,7%.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In het Centraal Veehouderijgebied is deze prijs in het eerste kwartaal van 2022 met 2% gedaald tot 66.800 euro per hectare, terwijl de prijs in de andere groepen van landbouwgebieden met 2% steeg: in het Oostelijk Veehouderijgebied tot 66.600 euro, in het Rivierengebied tot 71.400 euro, en in de IJsselmeerpolders tot 130.300 euro per hectare. De prijsschommelingen in het laatste gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording).

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 2,1 omhooggegaan.

Afbeelding Figuur 8 Q1 2022

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders, van 78.000 euro in Wieringen en Wieringermeer, tot 128.000 euro per hectare in de Noordoostelijke Polder, een verschil van 64% (kaart 2). Binnen de andere drie groepen van landbouwgebieden in Oost Nederland zijn de verschillen kleiner: rond 20% in het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied, en 13% in het Rivierengebied.

Kaart 1 Q1 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, eerste kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q1 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

  1. a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q2 tot en met 2022Q1

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.