20 juli 2023 | 2 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2023 met 3% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022: van 84.400 euro tot 87.000 euro per hectare. Over het gehele jaar 2022 is de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland uitgekomen op 79.000 euro per hectare. In Oost Nederland is in de afgelopen vier kwartalen (2022Q2-2023Q1) 8.500 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 200 ha (2%) in vergelijking met een jaar eerder (2021Q2-2022Q1). De relatieve grondmobiliteit is met 1,6% niet veranderd.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In het eerste kwartaal van 2023 is deze prijs in het Centraal Veehouderijgebied gestegen met 6% tot 64.100 euro per hectare. In het Oostelijk Veehouderijgebied en in de IJsselmeerpolders nam de grondprijs met enkele procenten toe tot respectievelijk 71.700 euro en 144.600 euro per hectare, terwijl in het Rivierengebied de grondprijs gelijk bleef, 74.200 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 2,2 omhooggegaan.

Grondprijsmonitor Q12023 Figuur 9

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders: van 94.000 euro in Wieringen en Wieringermeer tot 139.000 euro per hectare in de Noordoostelijke Polder, een verschil van 48% (kaart 2). Daarna volgen het Rivierengebied met 35%, het Centraal Veehouderijgebied met 27% en het Oostelijk Veehouderijgebied met 17%.

 

 

Grondprijsmonitor Q1 2023 Kaart 1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, eerste kwartaal 2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondprijsmonitor Q 1 2023 Kaart 2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q2 tot en met 2023Q1.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.