25 april 2024 | 2 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2023 met 10% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023: van 87.800 euro tot 96.200 euro per hectare. Over het gehele jaar 2023 is de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland uitgekomen op 88.700 euro per hectare, 12% boven de grondprijs in 2022 (79.000 euro per hectare). Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Oost Nederland met 11% afgenomen: van 8.900 ha in 2022 tot bijna 7.900 ha in 2023. De relatieve grondmobiliteit daalde van 1,7% naar 1,5%.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9 en kaart 1). In alle vier de gebieden is deze grondprijs in het vierde kwartaal van 2023 gestegen: in het Oostelijk Veehouderijgebied met 3% tot 74.700 euro, in de IJsselmeerpolders met 8% naar 155.100 euro, in het Rivierengebied met 12% naar 89.500 euro, en in het Centraal Veehouderijgebied met 17% tot 80.600 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 2,3 omhooggegaan.

GRAF9

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders: van 98.000 euro in Wieringen en Wieringermeer tot 151.000 euro per hectare in de Zuidelijke IJsselmeerpolders, een verschil van 54% (kaart 2). Daarna volgen het Rivierengebied met 40%, het Centraal Veehouderijgebied met 31% en het Oostelijk Veehouderijgebied met 19%.

KAART1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2023a

 a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

KAART2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q4.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.