20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2022 licht (1%) ten opzichte van het derde kwartaal: van 83.700 euro tot 84.400 euro per hectare. Over het gehele jaar 2022 is de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland uitgekomen op 79.000 euro per hectare, en daarmee iets (1%) boven de grondprijs in 2021 (78.300 euro per hectare). Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Oost Nederland met 6% afgenomen: van 9.400 ha in 2021 tot bijna 8.900 ha in 2022. De relatieve grondmobiliteit daalde van 1,8% naar 1,7%.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In het vierde kwartaal van 2022 is deze prijs in het Rivierengebied met bijna 4% gestegen naar 74.200 euro per hectare. In het Oostelijk Veehouderijgebied en in de IJsselmeerpolders nam de grondprijs licht toe (1 à 1,5%) tot respectievelijk 69.500 euro en 142.000 euro per hectare, terwijl in het Centraal Veehouderijgebied de grondprijs met 13% daalde tot 60.300 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,2 à 2,2 omhooggegaan.

Figuur 9 Q4 2022

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders: van 96.000 euro in Wieringen en Wieringermeer tot 133.000 euro per hectare in de Noordoostelijke Polder, een verschil van 39% (kaart 2). Binnen het Centraal Veehouderijgebied is het prijsverschil 28%, en binnen de andere twee groepen van landbouwgebieden in Oost Nederland – Oostelijk Veehouderijgebied en Rivierengebied – is het verschil bijna 20%.

Kaart 1 Q4 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q1 tot en met 2022Q4. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.