09 oktober 2020 | 1 min.

Meeste bedrijven zeker van langdurig grondgebruik

De akkerbouw- en melkveebedrijven in Nederland hebben een grote mate van zekerheid van een langdurig grondgebruik in de vorm van eigendom of langlopende pacht (78%). De overige grond is in gebruik via kortlopende pachtvormen. Binnen de akkerbouw steeg het aandeel van grond in eigendom tussen 2010 en 2019 met 5 procentpunten tot 58% en liep het aandeel langlopende pacht terug. In de melkveehouderij is het aandeel eigendom nauwelijks gewijzigd (62% in 2019), wel nam dat van langlopende pacht af.


In de groep grotere akkerbouwbedrijven steeg het aandeel grond in eigendom in de afgelopen tien jaar van 47% naar 55%; op de grotere melkveebedrijven bleef dit aandeel gelijk (61%).

Dit bericht schetst de ontwikkeling van de grondgebruikstitels in de akkerbouw en melkveehouderij, en geeft inzicht in verschillen naar bedrijfsomvang en naar regio.