12 juli 2022 | 4 min.

Creatieve tijdelijke natuurinclusieve recreatie

De roep om een transitie naar natuurinclusieve landbouw wordt steeds luider. Maar hoe kunnen we dit daadwerkelijk realiseren? Het kost immers tijd (8-10 jaar) en geld. Het (tijdelijk) inzetten van passende aanvullende verdienmodellen kan hier een oplossing bieden. Bijvoorbeeld het toepassen van (tijdelijke) natuurinclusieve recreatie ter ondersteuning van de transitie. Dit is een oplossingsrichting die ook het ministerie van LNV concreet noemt in haar ‘Agenda Natuurinclusief’.

Fadyan Pronk, portefeuille manager van het ASR Dutch Farmland Fund: “Als vermogensbeheerder in de agrarische sector willen wij boeren in staat stellen om hun ondernemingsdoelen te bereiken binnen de kaders van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen hebben we binnen het ASR Dutch Farmland Fund vertaald in de principes van klimaat-slim boeren zodat vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam inkomen en een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

Wij realiseren ons als geen ander dat boer zijn fantastisch is, maar we zien ook dat boer worden een steeds grotere uitdaging is. Naast de complexiteit op de boerderij worden er grote investeringen gevraagd om de transitie in de landbouw mogelijk te maken. Passend binnen de pijler duurzaam inkomen en een duurzame productie denken we graag mee hoe de verdiencapaciteit van de agrariërs verbeterd kan worden.”

Een belangrijke kans is het creatief inzetten van passende, natuurinclusieve aanvullende verdienmodellen gedurende de transitie. Zoals bijvoorbeeld het toepassen van tijdelijke natuurinclusieve recreatie.

Cabin Interieur

Interieur cabin

Jasper Muller één van de initiatiefnemers van hide&b: “Hide&b is een voorbeeld van zo’n initiatief, dat boeren in staat wil stellen om de transitie op eigen houtje haalbaar te maken. Onze onderneming plaatst en verhuurt stijlvolle, duurzame en verplaatsbare cabins op en rond gronden die worden getransformeerd. Opbrengsten worden gedeeld met de boer, die zo een aanzienlijke jaarlijkse bijdrage ontvangt. Tegelijkertijd geven wij gasten de kans om te genieten van een bijzondere plek in het buitengebied en te verbinden met de boeren in transitie. Hide&b ‘ontzorgt’ de boer, we regelen alles met betrekking tot de cabins; van ontwerp, vergunning en bouw, tot verhuur, contact met de gasten en uiteindelijke verwijdering.”

Dit is een oplossingsrichting die het ministerie van LNV en het interprovinciaal overleg (IPO) ook concreet benoemt in haar ‘Agenda Natuurinclusief’. Hierin wordt opgeroepen tot het ‘”versterken van publiek private samenwerking in het domein van vrijetijdseconomie ten behoeve van natuurinclusieve recreatie”.

Hide&b is een initiatief dat inspeelt op deze kans. De missie van hide&b is om boeren en grondeigenaren bij te staan in de transitie naar natuurinclusieve landbouw, middels zeer duurzame, verplaatsbare recreatie cabins op bijzondere plekken op en rond de erven van boeren in transitie.

Hide&b heeft alleen een klein stukje grond per cabin nodig, op bijzondere plekjes. Dit kan aan de randen van een erf zijn, of ‘in het veld’, bijvoorbeeld langs de randen van percelen. De cabins kunnen in één dag worden geplaatst en ook weer verwijderd. Ze kunnen tijdelijk worden geplaatst of permanent, afhankelijk van de situatie en van de vereiste vergunningen.

Het doel van hide&b is ook om bij te dragen aan meer bewustwording over de transitie van de landbouw, door mensen in contact te brengen met de boeren die deze transitie realiseren. "Wij geven onze gasten de kans om op een mooie plek in het buitengebied te verbinden met zichzelf en elkaar, met de natuur om hen heen en met het verhaal en de streekproducten van de plek waar ze te gast zijn." zegt Jasper Muller.

De ambitie van hide&b is om op deze manier samen met de boeren en hun gasten bij te dragen aan de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.

Meer informatie kunt u vinden op www.hideandb.io. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jasper Muller via jasper@hideandb.io

Cabin Interieur2

Interieur cabin

Cabin Plaatsing

Plaatsen van cabin