21 december 2023 | 3 min.

a.s.r. real estate werkt aan een toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen

a.s.r. real estate streeft naar een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving voor iedereen. Om hier invulling aan te geven heeft a.s.r. real estate haar ESG-visie vernieuwd. Deze visie bouwt voort op eerdere inspanningen en versterkt de positie van a.s.r. real estate als duurzame vastgoedvermogensbeheerder. Vier strategische pijlers (reduce, adapt, regenerate en improve) vormen de kern van de visie, waarmee invulling wordt gegeven aan ieder aspect van ESG.

Reduce: reduceren energie intensiteit en uitstoot van broeikasgassen

a.s.r. real estate wil ervoor zorgen dat gebouwen en landbouwgronden uiterlijk in 2045, maar het liefst eerder, voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Met de Paris Proof routekaarten die zijn ontwikkeld voor elk fonds wordt aan de hand van data gezorgd dat dit doel wordt bereikt. Er wordt onder andere ingezet op het verder verduurzamen van de bestaande assets, het aankopen van duurzame assets en toepassing van nieuwe gewassen en biobased bouwmaterialen. Volgend jaar worden de groene torens van Wonderwoods opgeleverd, worden alle (erf)pachtcontracten uitgegeven met korting voor duurzaam boeren en is de bouw van CubeHouse, het eerste houten gebouw op de Zuidas, van start gegaan.

Adapt: aanpassen aan klimaatverandering en de daarbij behorende risico’s

Door de langetermijnrisico's van klimaatverandering te analyseren en proactief maatregelen te implementeren, zet a.s.r. real estate in op klimaatadaptieve portefeuilles. Inzichten uit de intern ontwikkelde climate risk monitor, worden vertaald naar gerichte adaptatieoplossingen die klimaatrisico’s beperken. In 2024 wordt gestart met adaptatieplannen voor alle gebouwen waar een of meerdere hoge klimaatrisico’s zijn geïdentificeerd.

Regenerate: herstellen van biodiversiteit en ecosystemen

a.s.r. real estate blijft inzetten op het behoud en de verbetering van biodiversiteit. Met de intern ontwikkelde ‘Biodiversity Framework’, waarmee biodiversiteit op en rondom gebouwen en percelen wordt bevorderd, wordt hier invulling aan gegeven. Door in te zetten op gezonde ecosystemen wordt de impact van klimaatverandering, zoals overstromingen en hittestress, beperkt. Voor het landelijk gebied ligt de nadruk op een gezonde bodem en landschapselementen, waarmee het platteland nog robuuster en waardevoller wordt.

Improve: verbeteren van welzijn en sociale gelijkheid

De komende jaren zal a.s.r. real estate ook inzetten op welzijn en sociale gelijkheid, om bij te dragen aan een toekomstbestendige omgeving voor iedereen. Dit doet a.s.r. real estate onder meer met het aanbieden van betaalbare woningen en seniorenwoningen, en te investeren in renovaties en duurzame energie. Daarnaast wordt continue rekening gehouden met de behoeften van huurders en pachters, om bij te dragen aan waardevolle locaties en tevreden huurders.