a.s.r. real estate

Duurzaam grondbeheer

Veel akkerbouwers en melkveehouders ervaren het gebrek aan grond als belangrijke belemmering voor een duurzame bedrijfsvoering. Naast gebrek aan beschikbare landbouwgrond zijn de grondprijzen hoog. Erfpacht van grond is voor steeds meer agrarische ondernemers dan ook een uitkomst om de stap te kunnen zetten naar een toekomstbestendig bedrijf.

In het laatste kwartaal van 2015 is veel minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal in de jaren daarvoor. De vraag naar grond blijft echter onverminderd groot met als gevolg dat de prijzen van landbouwgrond eind 2015 zijn gestegen tot gemiddeld € 57.000 per hectare. De hogere grondprijs is met name te danken aan flink hogere prijzen die voor bouwland worden betaald. De prijs van grasland ligt lager. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief.

Voor akkerbouwers en veehouders wordt grond steeds belangrijker, denk maar aan de milieumaatregelen op het gebied van grondgebonden melkveehouderij en fosfaat. Naast de beschikbaarheid en prijs, speelt de financiering een grote rol. Hoewel de rente op dit moment laag is, zijn banken terughoudend met het verlenen van een financiering. Erfpacht en pacht zijn een goed alternatief als vorm van duurzame grondfinanciering. “Dankzij erfpacht hebben wij de stap kunnen zetten naar een toekomstbestendig bedrijf en hou je de beschikking over de grond” zeggen de gebroeders van Dijk in het ondernemersverhaal in deze nieuwsbrief. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het areaal erfpacht steeds verder uitbreidt. Ook bij a.s.r. merken wij dat. Vorig jaar hebben wij 2.300 hectare landbouwgrond aangekocht en in erfpacht en reguliere pacht uitgegeven.

Landbouwgrond in langjarige pacht en erfpacht uitgeven past goed bij onze verplichtingen als verzekeringsmaatschappij. Grote waarde hecht a.s.r. als lange termijn belegger daarbij aan de bodemvruchtbaarheid. De achteruitgang hiervan op veel plaatsen baart ons zorgen. Daarom laten wij op dit moment een onderzoek uitvoeren naar bodemkwaliteit en bodembeheermaatregelen.

Duurzaam bodembeheer is niet alleen belangrijk voor de boer om de bodemvruchtbaarheid van de grond in stand te houden. Maar past ook bij de missie van a.s.r landelijk vastgoed: duurzaam waarde creëren met grond, voor zowel grondeigenaar, grondgebruiker als maatschappij. Of anders gezegd, de grond beter achterlaten dan toen je begon.

Erik Somsen Directeur landelijk vastgoed

undefined 

Terug naar de nieuwbrief