Sustainable Finance Disclosure Regulation ASR Property Fund

In deze SFDR-verklaring leggen we uit hoe we duurzaamheid benaderen, hoe we duurzaamheid hebben verankerd in onze strategie en in onze investeringsbeslissingen en hoe we ons conformeren aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

Het ASR Property Fund (ASR PF) is een financieel product dat ecologische kenmerken promoot zoals bedoeld in artikel 8(1) van de EU verordening 2019/2088 over duurzaamheid gerelateerde openbaarmakingen in de financiële dienstverlening sector (SFDR). Een beschrijving van de wijze waarop de ecologische kenmerken zoals gepromoot door het fonds in de investeringsstrategie zijn opgenomen, is in deze verklaring uiteengezet.

 • Het ASR PF wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid.

  a.s.r. real estate heeft een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgesteld. Dit beleid is van toepassing op alle fondsen die beheerd worden door a.s.r. real estate, waaronder het ASR PF. Het MVO-beleid van a.s.r. real estate omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen. De MVO-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het MVO-jaarverslag. Het MVO-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Ook het ASR PF heeft een eigen MVO-beleid, in lijn met het MVO-beleid van a.s.r. real estate. Hierin leggen we de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. Ook dit beleid is gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate. De visie van het Fonds op MVO, is om de belangen van huurders en investeerders zo goed mogelijk te behartigen door in naam van haar klanten vastgoed te creëren en te beheren, die zowel financieel als maatschappelijk waarde hebben op de lange termijn. Dit willen we op een gezonde en verantwoorde manier bereiken met betrokken en bewuste partners en medewerkers. Om deze doelen te realiseren, ontwikkelt het Fonds jaarlijks een strategisch MVO-beleid rond deze vier thema’s:

  • Planet: bijdrage aan milieu en samenleving
  • Property: duurzame portefeuille
  • Partners: duurzame partners in langdurige relaties
  • People: gezonde bedrijfsvoering en gezonde en tevreden medewerkers

  Hoewel elke 'P' zich richt op een specifiek aspect van MVO, kunnen we onze visie alleen realiseren als we deze aspecten in samenhang benaderen. Elk thema heeft zijn eigen strategische doelstellingen, waarover we zullen rapporteren om de geboekte voortgang inzichtelijk te maken. Het ASR PF gebruikt geen benchmark om de resultaten te vergelijken met branchegenoten.

  Bij het beheer van de portefeuille houden we rekening met een aantal strategische doelstellingen (zie onderstaande figuur 1).

  Hoewel het ASR PF een redelijke inspanning zal leveren om de in figuur 1 genoemde strategische doelstellingen te realiseren, kunnen we niet garanderen dat we deze strategische doelstellingen daadwerkelijk zullen bereiken. Vanwege verschillende risico’s en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de beschreven strategische doelstellingen in figuur 1.

  De strategische doelstellingen zoals beschreven in figuur 1 zijn onderdeel van het MVO-beleid van het Fonds en worden op portefeuilleniveau gemonitord. Het MVO-beleid is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het management van het Fonds en is onderdeel van het 3-jaars businessplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en goedgekeurd door de Meeting of Investors, waarin alle deelnemers in het Fonds zijn vertegenwoordigd. Het management van het Fonds is verantwoordelijk voor het implementeren van de strategische doelstellingen zoals hierboven weergegeven en voor het rapporteren hierover op kwartaal- en jaarbasis.

  Tot slot: MVO en duurzaamheid zijn in het bijzonder expertisegebieden die in de vastgoedsector sterk in ontwikkeling zijn. a.s.r. real estate draagt actief bij aan de ontwikkeling van marktstandaarden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan platforms als IVBN, INREV, DGBC, RICS, GRESB en Neprom. Het voortschrijdend inzicht dat dat oplevert, verwerken we in het MVO-beleid van a.s.r. real estate en het ASR PF.

 • Het beheer van de portfolio van het ASR PF is uitbesteed aan de externe Asset Manager. De MVO-doelstellingen van het ASR PF zijn, naast andere doelstellingen, onderdeel van het selectie- en evaluatieproces van de Asset Manager.

  De voornaamste duurzaamheidsrisico’s voor de duurzaamheidsdoelstellingen worden gemitigeerd, in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico controle matrix en het risicobeheerssysteem. Verdere informatie over de risicofactoren is opgenomen in het prospectus van het Fonds.

   

 • In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart a.s.r. real estate bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. a.s.r. real estate draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de investeringsbeslissingsprocedures.