a.s.r. real estate investeert voor institutionele beleggers in nieuwe energiebronnen, landbouwgrond en fijne plekken om te wonen, werken en winkelen. Zo duurzaam als maar kan.

Gedragslijnen inzake Duurzaamheidsinformatie

In deze duurzaamheidsverklaring geven wij informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure zoals bedoeld in artikel 3 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation EU Verordening 2019/2088 ofwel “SFDR”). Daarnaast verwijzen we naar de specifieke productinformatie over ecologisch en sociale kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 en 9 van de SFDR. Meer duurzaamheidsinformatie met betrekking tot a.s.r. real estate vindt u in het jaarverslag (https://asrrealestate.nl/nieuws-en-publicaties/esg-jaarverslagen/esg-jaarverslag-asr-real-estate-2022).

a.s.r. real estate in haar rol als beheerder van beleggingsinstellingen (abi’s)

a.s.r. real estate is een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de AIFMD en treedt op als beheerder voor de volgende fondsen:

 • ASR Dutch Prime Retail Fund (ASR DPRF);
 • ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF);
 • ASR Dutch Mobility Office Fund (ASR DMOF);
 • ASR Dutch Science Park Fund (ASR DSPF);
 • ASR Dutch Farmland Fund (ASR DFLF);
 • ASR Property Fund (ASR PF).

Alle door a.s.r. real estate beheerde fondsen (financiële producten) kwalificeren als een artikel 8 product (promotie van ecologisch of sociale kenmerken) zoals bedoeld in de SFDR. De verschillende bovengenoemde fondsen promoten onder meer ecologische of sociale kenmerken, een combinatie hiervan of hebben een duurzame belegging tot doel.

Het vermogensbeheer van de portefeuille van ASR Property Fund wordt, in tegenstelling tot de andere genoemde fondsen, uitbesteed. De ESG-doelstellingen van het ASR Property Fund maken deel uit van het selectie- en evaluatieproces van de externe vermogensbeheerders. Een meer gedetailleerde omschrijving van de duurzaamheidskenmerken van de verschillende fondsen zijn nader uitgewerkt in de duurzaamheidsverklaringen van de door a.s.r. real estate beheerde fondsen, deze zijn hier zijn te zien.

 • - 29 december 2023 -

  a.s.r. real estate is onderdeel van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van duurzaamheidsrisico’s, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid voor meer informatie. Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van a.s.r.-groep zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/duurzaam-ondernemen.

  Het ESG-beleid van a.s.r. real estate (https://asrrealestate.nl/nieuws-en-publicaties/mvo-beleidsstukken/esg-beleid-a-s-r-real-estate-2023-2025) omvat criteria, standaarden en procedures en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen. De actuele ESG-doelstellingen van a.s.r. real estate vindt u op pagina 6 van bovengenoemd ESG-beleid.

  Alle fondsen die a.s.r. real estate beheert, hebben een eigen Impact- danwel ESG-beleid, in lijn met het ESG-beleid van a.s.r. real estate en het groepsbrede duurzaamheidsbeleid. Hierin worden de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen per fonds vastgelegd. De ESG-beleidsstukken per fonds vindt u hier https://asrrealestate.nl/nieuws-en-publicaties?tags=ESG&verslagvormen=ESG+beleid.

 • - 29 december 2023 -

  Als integraal onderdeel van de strategie van a.s.r. real estate moeten alle activiteiten in lijn zijn met het ESG-beleid van a.s.r. real estate en het ESG-beleid van het betreffende fonds. Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken en getoetst in het Beleggingscomité van a.s.r. real estate, waarin het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines zitting hebben. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van diverse stafafdelingen zoals de afdeling Juridische Zaken, Fiscale Zaken, Research & Intelligence, Compliance en Business Risk Management. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de fonds-governance, worden de (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan het investeringscomité van de fondsen.

  De voornaamste duurzaamheidsrisico’s worden gemonitord in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico controle matrix en het risicobeheerssysteem.

  In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart a.s.r. real estate bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. a.s.r. real estate draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. De ongunstige effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de due diligence en investeringsbeslissingsprocedures, maar ook door uitsluitingen bij onvoldoende duurzaamheidslabeling en certificeringen.