Sustainable Finance Disclosure Regulation a.s.r. real estate

Als vastgoedvermogensbeheerder erkent a.s.r. real estate haar grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan leefbare en duurzame gebouwen, steden en de omgeving.

We hebben een sterke focus op kwaliteit, in de overtuiging dat kwaliteit haar waarde behoudt. Namens onze opdrachtgevers investeren wij daarom continu in onderhoud, hoogwaardige materialen en in duurzaamheid van gebouwen. We stimuleren duurzaam landgebruik en faciliteren via onze klanten land voor duurzame energie. Hiermee willen we een positieve impact hebben op de gebouwde omgeving, het platteland, de biodiversiteit en de energietransitie – voor nu en voor toekomstige generaties.

In deze verklaring leggen we uit hoe we duurzaamheid benaderen, hoe we duurzaamheid hebben verankerd in onze strategie en in onze investeringsbeslissingen en hoe we ons conformeren aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

a.s.r. real estate als AIF Manager

a.s.r. real estate is AIF Manager onder de AIFMD voor deze fondsen:
• ASR Dutch Prime Retail Fund (ASR DPRF)
• ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF)
• ASR Dutch Mobility Office Fund (ASR DMOF)
• ASR Dutch Science Park Fund (ASR DSPF)
• ASR Dutch Farmland Fund (ASR DFLF)
• ASR Property Fund (ASR PF)

Wij verzorgen vermogensbeheer, vastgoedbeheer en fondsbeheer voor zowel deze fondsen als voor ASR Nederland N.V. De afdeling Investment Partners van a.s.r. real estate beheert ook separate mandaten voor externe klanten.

Alle door a.s.r. real estate beheerde fondsen worden gekwalificeerd als artikel 8 SFDR. De fondsen promoten onder meer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie hiervan. In tegenstelling tot de andere genoemde fondsen wordt het vermogensbeheer van de portefeuille van ASR Property Fund uitbesteed. De MVO-doelstellingen van het ASR Property Fund maken deel uit van het selectie- en evaluatieproces van de externe vermogensbeheerders. De details van artikel 8 zijn nader uitgewerkt in de SFDR-verklaringen van de respectievelijke fondsen, die hier zijn in te zien. 

 • Duurzaamheidsbeleid

  a.s.r. real estate is onderdeel van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid.

  a.s.r. real estate heeft, naast het groepsbrede duurzaamheidsbeleid, een eigen beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgesteld. Dit MVO-beleid omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen.

  Ook alle fondsen die a.s.r. real estate beheert, hebben een eigen MVO-beleid, in lijn met het MVO-beleid van a.s.r. real estate en het groepsbrede duurzaamheidsbeleid. Hierin leggen we de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. De MVO-doelstellingen evalueren we jaarlijks in onze MVO-jaarverslagen. Het MVO-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De jaarverslagen en het beleid worden ook gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate.

  De visie van a.s.r. real estate op MVO, is om de belangen van huurders en investeerders zo goed mogelijk te behartigen door in naam van haar klanten vastgoed te creëren en te beheren, die zowel financieel als maatschappelijk waarde hebben op de lange termijn. Dit willen we op een gezonde en verantwoorde manier bereiken met betrokken en bewuste partners en medewerkers. Om deze doelen te realiseren, ontwikkelt a.s.r. real estate jaarlijks een strategisch MVO-beleid rond deze vier thema’s:

  • Planet: bijdrage aan milieu en samenleving
  • Property: duurzame portefeuille
  • Partners: duurzame partners in langdurige relaties
  • People: gezonde bedrijfsvoering en gezonde en tevreden medewerkers

  Hoewel elke 'P' zich richt op een specifiek aspect van MVO, kunnen we onze visie alleen realiseren als we deze aspecten in samenhang benaderen. Elk thema heeft zijn eigen strategische doelstellingen, waarover we zullen rapporteren om de geboekte voortgang inzichtelijk te maken. Door het MVO-beleid te volgen en te monitoren, houden we rekening met de belangrijkste effecten op het gebied van MVO.

  Bij het beheer van de portefeuille houden we rekening met een aantal strategische doelstellingen (zie onderstaande figuur).

  Figuur 1.

  Hoewel a.s.r. real estate een redelijke inspanning zal leveren om de bovenstaande figuur genoemde strategische doelstellingen te realiseren, kunnen we niet garanderen dat we deze strategische doelstellingen daadwerkelijk zullen bereiken. Vanwege verschillende risico’s en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de beschreven strategische doelstellingen in figuur 1.

 • Als integraal onderdeel van de strategie van a.s.r. real estate moeten alle activiteiten in lijn zijn met ons MVO-beleid en het MVO-beleid van het betreffende fonds. Een onderdeel van de implementatie van de strategie is het verrichten van investeringen en desinvesteringen namens onze klanten. Alle investeringen en desinvesteringen worden onderworpen aan due diligence. De resultaten van dit proces leggen we vast in gestandaardiseerde voorstellen. De MVO-doelstellingen van het fonds (terug te vinden in het MVO-beleid van de fondsen) en het bijbehorende effect van investeringen en desinvesteringen, worden zo veel mogelijk meegenomen in de (des)investeringsvoorstellen. Dergelijke voorstellen zullen onder meer betrekking hebben op gebeurtenissen op milieu-, bestuurs- of sociaal gebied die, als ze zich voordoen, een materieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van de investering.

  a.s.r. real estate heeft onder meer vier belangrijke klimaatrisico’s in kaart gebracht die impact kunnen hebben op de beleggingen. Bij de besluitvorming over de beleggingen houden we ook rekening met deze vier klimaatrisico’s:

  • hittestress
  • overstromingen
  • droogte
  • neerslag

  Bovenal, en zoals hiervoor vermeld, worden door het volgen en bewaken van het MVO-beleid de belangrijkste effecten van (des)investeringen op dit gebied beheerst.

  Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van medewerkers van de afdeling Juridische en Fiscale zaken, Research-, Compliance- en Risk. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de individuele Fonds governance, zullen we (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorleggen aan het investeringscomité van de fondsen.

 • In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart a.s.r. real estate bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. a.s.r. real estate draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. Elk fonds heeft zijn eigen jaarlijkse Corporate Social Responsibility (CSR)-beleid waarin de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen worden uiteengezet. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de due diligence en investeringsbeslissingsprocedures, maar ook door uitsluitingen bij onvoldoende duurzaamheidslabeling en certificeringen.

 • We investeren niet alleen in duurzaam vastgoed namens onze klanten, maar nemen ook onze maatschappelijke impact zeer serieus. Namens onze klanten initiëren we jaarlijks huurdersbetrokkenheidsprojecten, investeren we in wijken en stellen we doelen om een meer klimaatadaptieve omgeving te creëren. Onze collega’s worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te benutten. Met training en aantrekkelijke inzetbaarheidsregelingen zorgen we er namelijk voor dat iedereen bij a.s.r. real estate volledig betrokken is en zich bewust is van zijn of haar eigen rol in het bijdragen aan de MVO-doelstellingen.

  Tot slot: MVO en duurzaamheid zijn in het bijzonder expertisegebieden die in de vastgoedsector sterk in ontwikkeling zijn. a.s.r. real estate draagt actief bij aan de ontwikkeling van marktstandaarden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan platforms als IVBN, INREV, DGBC, RICS, GRESB en Neprom. Het voortschrijdend inzicht dat dat oplevert, verwerken we in het MVO-beleid van a.s.r. real estate en de fondsen die a.s.r. real estate beheert.