Gebruiksvoorwaarden "MijnWoning", het portaal voor woninghuurders van a.s.r.

1. Definities

Onder a.s.r. wordt verstaan:
ASR Dutch Core Residential Custodian B.V., handelend als legal owner voor het fonds van gemene rekening ASR Dutch Core Residential Fund, vertegenwoordigd door ASR Real Estate B.V., handelsnaam a.s.r. real estate.

Onder gebruiker wordt verstaan:
Woninghuurder met een huurovereenkomst met ASR Dutch Core Residential Custodian B.V. of een derde die door a.s.r. gemachtigd is MijnWoning te gebruiken bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van a.s.r.

Onder MijnWoning wordt verstaan:
De digitale toepassing waarmee a.s.r. en gebruiker elektronische gegevens kunnen uitwisselen.


2. Gebruiksrecht MijnWoning

2.1 a.s.r. verleent onder de hierna volgende voorwaarden en bepalingen aan gebruiker kosteloos een gebruiksrecht voor het gebruik van MijnWoning.
2.2 Dit gebruiksrecht omvat het recht van de gebruiker om met behulp van de MijnWoning berichten te ontvangen van a.s.r. en berichten te verzenden naar a.s.r. Gebruiker krijgt via MijnWoning online toegang tot zijn persoonlijke gegevens, waarmee zij 24 uur per dag hun huurzaken online kunnen bekijken en regelen.
2.3 Gebruiker heeft uitsluitend toegang tot MijnWoning op de manier zoals voorgeschreven door a.s.r.
a.s.r. verstrekt slechts een gebruiksrecht per woning.


3. Beschikbaarheid tijdens onderhoud, ondersteuning bij inlogproblemen en actuele computerapparatuur en -programma’s

3.1 a.s.r. heeft het recht MijnWoning (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, of het gebruik ervan te beperken. Bijvoorbeeld voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude. Maar bijvoorbeeld ook bij een storing in de apparatuur, programmatuur of infrastructuur.
3.2 a.s.r. biedt gebruiker ondersteuning bij het inloggen en registreren door middel van een daarvoor ingerichte helpdesk. Deze helpdesk is op werkdagen te bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (030) 257 85 63. Als gebruiker problemen heeft bij het inloggen of registeren dan biedt a.s.r. gebruiker telefonisch ondersteuning.
3.3 Gebruiker maakt gebruik van algemeen gebruikte automatiseringsmiddelen. Onder algemeen gebruikte automatiseringsmiddelen wordt verstaan: PC’s, mobile devices (tablets en smartphones) en softwarepakketten (operating systems, bureau-applicaties en browsers) die algemeen gebruikt worden en van een versie zijn, die nog door de producenten worden ondersteund. Wanneer gebruiker hiervan afwijkt, is ondersteuning door a.s.r. bij problemen moeilijk te realiseren en noodzakelijkerwijs beperkt of niet mogelijk.


4. Wachtwoordvereisten

Gebruiker heeft toegang tot MijnWoning met een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.
4.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het strikt persoonlijk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en zorgt ervoor dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet door onbevoegde(n) wordt/worden gebruikt.
4.2 Gebruiker neemt de navolgende gebruiks- en beveiligingsinstructie in acht:
 wachtwoord geheim houden;
 wachtwoord niet op papier vastleggen;
 wachtwoord wijzigen, zodra het vermoeden bestaat dat het systeem of het wachtwoord niet goed beveiligd is;
 wachtwoord kiezen dat niet gemakkelijk te raden of te verkrijgen is door gebruik te maken van persoons gerelateerde informatie, zoals namen, telefoonnummers, geboortedata, etc.;
 wachtwoord kiezen dat voldoet aan de gegeven instructies.


5. Verplichtingen gebruiker

5.1 Gebruiker is verplicht onregelmatigheden bij het gebruik van MijnWoning onmiddellijk te melden aan a.s.r. Bijvoorbeeld als er een bericht is verzonden dat niet van gebruiker afkomstig is.
5.2 Wanneer communicatie via MijnWoning niet mogelijk is of er andere problemen optreden meldt gebruiker dit direct aan a.s.r. Gebruiker kan dit melden door een mail te sturen naar mijnwoning.realestate@asr.nl


6. Aansprakelijkheid

6.1 a.s.r. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg)schade (waaronder mede begrepen: eventuele inkomensschade, geleden verlies, gederfde winst etc.), die voortvloeit uit het gebruik van MijnWoning, behalve in geval van opzet of grove schuld van haar kant.


7. Beëindiging

7.1 a.s.r. is bevoegd het gebruiksrecht conform deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer:
● Gebruiker naar het oordeel van a.s.r. in strijd handelt met enige bepaling in deze voorwaarden.
● Gebruiker in strijd handelt met de belangen van a.s.r.
● Gebruiker geen huurovereenkomst meer heeft met a.s.r
7.2 Op het moment dat het gebruiksrecht van gebruiker eindigt, eindigen automatisch en direct de toegangsrechten.
7.3 a.s.r. heeft het recht om gebruiker de toegang te ontzeggen, of gebruiker uit het systeem te verwijderen als de veiligheid van het gebruiksrecht in gevaar komt.
7.4 a.s.r. kan deze dienstverlening via MijnWoning stoppen dan wel de voorwaarden aanpassen.


8. Privacy

8.1 a.s.r. en gebruiker treffen beiden (rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen) passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
8.2 a.s.r. en gebruiker verplichten zich over en weer elkaar alle medewerking te verlenen om hun verplichtingen op de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG), na te komen.
8.3 a.s.r. heeft het recht om gegevens over het gebruik van MijnWoning door gebruiker vast te leggen.
8.4 Op de gegevens die a.s.r. van gebruiker krijgt via MijnWoning is de privacyverklaring van ASR Real Estate B.V. van toepassing.


9. Wijzigingen

9.1 a.s.r. is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden direct na de bekendmaking in werking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Wanneer gebruiker zich niet met de wijzigingen kan verenigen, eindigt het gebruiksrecht van rechtswege op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van toepassing worden dan wel op de datum waarop gebruiker aangeeft de voorwaarden niet te willen accepteren als deze datum eerder is.