Disclaimer ASR Property Fund

Deze ASR Real Estate BV (a.s.r.) website wordt aangeboden als service voor institutionele en professionele beleggers/adviseurs. De informatie en overige stukken op deze website dienen niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om enige hier vermelde beleggingen te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen, en zijn evenmin bedoeld om te worden gedistribueerd of gebruikt door enige personen in enig land, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar de hier vermelde beleggingsfondsen en diensten niet gerechtigd zijn of voor distributie geregistreerd staan of waarin de verspreiding van informatie over de fondsen of diensten verboden is. De fondsen en diensten zijn niet zonder meer geschikt voor alle beleggers en het aanbieden ervan is mogelijk niet toegestaan onder de plaatselijke wet- of regelgeving. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot belegging en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wetgeving inzake beleggingen.

Geen van de fondsen staat geregistreerd onder de Amerikaanse Wet op effecten (Securities Act) van 1933 of onder de Amerikaanse Wet op de beleggingsmaatschappijen (Investment Company Act) van 1940. De hier opgenomen gegevens van de fondsen vormen geen aanbod voor verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop in de VS of op de grondgebieden, bezittingen of protectoraten die onder de jurisdictie van de VS vallen, noch aan inwoners, burgers of ingezetenen van een van die gebieden.

De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Sommige van de fondsen op deze website kunnen gebruikmaken van leverage-mogelijkheden of derivaten, of kunnen tot 100% van het totale vermogen beleggen in niet-beursgenoteerde effecten, mogelijk afkomstig uit zogenaamde opkomende of ontwikkelingslanden. Dit kan specifieke risico’s met zich meebrengen waar de belegger zich bewust van moet zijn. Dit betreft onder meer risico’s met betrekking tot de politieke en economische stabiliteit, wisselkoersen en de geldende buitenlandse normen voor de belasting en financiële verslaglegging. Voor sommige op deze website vermelde beleggingsfondsen is /wordt de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, alsmede de kosten en bijbehorende risico’s. Neem geen onnodige risico’s. Lees de Essentiële Beleggersinformatie aandachtig door. Alle overige producten of effecten die op deze website worden genoemd, hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze dient u eveneens te raadplegen.

De inhoud van de a.s.r. website gaat uit van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. a.s.r., noch enige overige onderneming of eenheid die behoort tot de a.s.r. Groep, noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie, druk of zetfouten of de aanbevelingen die op de website worden gedaan. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.