Sustainable Finance Disclosure Regulation ASR Dutch Farmland Fund

In deze SFDR-verklaring leggen we uit hoe we duurzaamheid benaderen, hoe we duurzaamheid hebben verankerd in onze strategie en in onze investeringsbeslissingen en hoe we ons conformeren aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

Het ASR Dutch Farmland Fund (ASR DFLF) is een financieel product dat ecologische kenmerken promoot zoals bedoeld in artikel 8(1) van de EU verordening 2019/2088 over duurzaamheid gerelateerde openbaarmakingen in de financiële dienstverlening sector (SFDR). Een beschrijving van de wijze waarop de ecologische kenmerken zoals gepromoot door het fonds in de investeringsstrategie zijn opgenomen, is in deze verklaring uiteengezet.

 • Het ASR DFLF wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid.

  a.s.r. real estate heeft een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgesteld. Dit beleid is van toepassing op alle fondsen die beheerd worden door a.s.r. real estate, waaronder het ASR DFLF. Het MVO-beleid van a.s.r. real estate omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen. De MVO-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het MVO-jaarverslag. Het MVO-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Ook het ASR DFLF heeft een eigen MVO-beleid, in lijn met het MVO-beleid van a.s.r. real estate. Hierin leggen we de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. Ook dit beleid is gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate. De visie van ASR DFLF op MVO, is om de belangen van huurders en investeerders zo goed mogelijk te behartigen door in naam van haar klanten vastgoed te creëren en te beheren, die zowel financieel als maatschappelijk waarde hebben op de lange termijn. Dit willen we op een gezonde en verantwoorde manier bereiken met betrokken en bewuste partners en medewerkers. Om deze doelen te realiseren, ontwikkelt ASR DFLF jaarlijks een strategisch MVO-beleid rond de volgende thema’s:

  • Duurzame productiviteit
  • Duurzaam inkomen
  • Weerbaarheid tegen klimaatverandering
  • Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • Partners: duurzame partners in langdurige relaties
  • People: gezonde bedrijfsvoering en gezonde en tevreden medewerkers

  Hoewel elk thema zich richt op een specifiek aspect van MVO, kunnen we onze visie alleen realiseren als we deze aspecten in samenhang benaderen. Elk thema heeft zijn eigen strategische doelstellingen, waarover we zullen rapporteren om de geboekte voortgang inzichtelijk te maken. Het ASR DFLF gebruikt geen benchmark om de resultaten te vergelijken met branchegenoten.

  Bij het beheer van de portefeuille houden we rekening met een aantal strategische doelstellingen (zie onderstaande figuur 1).

  Hoewel het ASR DFLF een redelijke inspanning zal leveren om de in figuur 1 genoemde strategische doelstellingen te realiseren, kunnen we niet garanderen dat we deze strategische doelstellingen daadwerkelijk zullen bereiken. Vanwege verschillende risico’s en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de beschreven strategische doelstellingen in figuur 1.

  De strategische doelstellingen zoals beschreven in figuur 1 zijn onderdeel van het MVO-beleid van het Fonds en worden op portefeuilleniveau gemonitord. Het MVO-beleid is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het management van het Fonds en is onderdeel van het 3-jaars businessplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en goedgekeurd door de Meeting of Investors, waarin alle deelnemers in het Fonds zijn vertegenwoordigd. Het management van het Fonds is verantwoordelijk voor het implementeren van de strategische doelstellingen zoals hierboven weergegeven en voor het rapporteren hierover op kwartaal- en jaarbasis.

 • Als integraal onderdeel van de strategie van het Fonds moeten alle activiteiten in lijn zijn met het MVO-beleid. Een onderdeel van de implementatie van de strategie is het verrichten van investeringen en desinvesteringen. Alle investeringen en desinvesteringen worden onderworpen aan due diligence. De resultaten van dit proces leggen we vast in gestandaardiseerde voorstellen. De MVO-doelstellingen van het Fonds en het bijbehorende effect van investeringen en desinvesteringen, worden zo veel mogelijk meegenomen in de (des)investeringsvoorstellen. Dergelijke voorstellen zullen onder meer betrekking hebben op gebeurtenissen op milieu-, bestuurs- of sociaal gebied die, als ze zich voordoen, een materieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van de investering.

  Het ASR DFLF heeft onder meer vier belangrijke klimaatrisico’s in kaart gebracht die impact kunnen hebben op de beleggingen. Bij de besluitvorming over de beleggingen houden we ook rekening met deze vier klimaatrisico’s:

  • hittestress
  • overstromingen
  • droogte
  • neerslag

  Bovenal, en zoals hiervoor vermeld, worden door het volgen en bewaken van het MVO-beleid de belangrijkste effecten van (des)investeringen op dit gebied beheerst.

  Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van medewerkers van de afdeling Juridische en Fiscale zaken, Research-, Compliance- en Risk. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de Fonds-governance, worden de (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorleggen aan het investeringscomité van de Fonds.

  De voornaamste duurzaamheidsrisico’s voor de duurzaamheidsdoelstellingen worden gemitigeerd, in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico controle matrix en het risicobeheerssysteem. Verdere informatie over de risicofactoren is opgenomen in het prospectus van het Fonds.

  Tot slot: MVO en duurzaamheid zijn in het bijzonder expertisegebieden die in de vastgoedsector sterk in ontwikkeling zijn. a.s.r. real estate draagt actief bij aan de ontwikkeling van marktstandaarden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan platforms als IVBN, INREV, DGBC, RICS, GRESB en Neprom. Het voortschrijdend inzicht dat dat oplevert, verwerken we in het MVO-beleid van a.s.r. real estate en het ASR DFLF.

 • In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart ASR DFLF bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. ASR DFLF draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de due diligence en investeringsbeslissingsprocedures, maar ook door uitsluitingen bij onvoldoende duurzaamheidslabeling en certificeringen.