Sustainable Finance Disclosure Regulation ASR Dutch Core Residential Fund

In deze SFDR-verklaring leggen we uit hoe we duurzaamheid benaderen, hoe we duurzaamheid hebben verankerd in onze strategie en in onze investeringsbeslissingen en hoe we ons conformeren aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

Het ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF) is een financieel product dat ecologische kenmerken promoot zoals bedoeld in artikel 8(1) van de EU verordening 2019/2088 over duurzaamheid gerelateerde openbaarmakingen in de financiële dienstverlening sector (SFDR). Een beschrijving van de wijze waarop de ecologische kenmerken zoals gepromoot door het fonds in de investeringsstrategie zijn opgenomen, is in deze verklaring uiteengezet.

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 b van de SFDR verklaart het ASR DCRF op dit moment de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op het gebied van duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 lid 1 a van de SFDR niet in overweging te nemen. De reden daarvoor is dat de technische reguleringsnormen (regulatory technical standards) zoals bedoeld in artikel 4 lid 6 en 7 van de SFDR, die voorzien in de inhoud, methodologieën en presentatie van dergelijke openbaarmakingen, nog niet door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Het ASR DCRF zal openbaarmaking van eventuele negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren heroverwegen zodra deze technische reguleringsnormen zijn aangenomen.

Duurzaamheidsbeleid

Het ASR DCRF wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid.

a.s.r. real estate heeft een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgesteld. Dit beleid is van toepassing op alle fondsen die beheerd worden door a.s.r. real estate, waaronder het ASR DCRF. Het MVO-beleid van a.s.r. real estate omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen. De MVO-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het MVO-jaarverslag. Het MVO-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd.

Ook het ASR DCRF heeft een eigen MVO-beleid, in lijn met het MVO-beleid van a.s.r. real estate. Hierin leggen we de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. Ook dit beleid is gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate. De visie van het Fonds op MVO, is om de belangen van huurders en investeerders zo goed mogelijk te behartigen door in naam van haar klanten vastgoed te creëren en te beheren, die zowel financieel als maatschappelijk waarde hebben op de lange termijn. Dit willen we op een gezonde en verantwoorde manier bereiken met betrokken en bewuste partners en medewerkers. Om deze doelen te realiseren, ontwikkelt het Fonds jaarlijks een strategisch MVO-beleid rond deze vier thema’s:

  • Property: duurzame portefeuille
  • Partners: duurzame partners in langdurige relaties
  • Planet: bijdrage aan milieu en samenleving
  • People: gezonde bedrijfsvoering en gezonde en tevreden medewerkers

Hoewel elke 'P' zich richt op een specifiek aspect van MVO, kunnen we onze visie alleen realiseren als we deze aspecten in samenhang benaderen. Elk thema heeft zijn eigen strategische doelstellingen, waarover we zullen rapporteren om de geboekte voortgang inzichtelijk te maken. Het ASR DCRF gebruikt geen benchmark om de resultaten te vergelijken met branchegenoten.

Bij het beheer van de portefeuille houden we rekening met een aantal strategische doelstellingen (zie figuur 1).

ASR DCRF CSR Objectives 2021 2023

Figuur 1 Strategische doelstellingen

Hoewel het ASR DMOF een redelijke inspanning zal leveren om de in figuur 1 genoemde strategische doelstellingen te realiseren, kunnen we niet garanderen dat we deze strategische doelstellingen daadwerkelijk zullen bereiken. Vanwege verschillende risico’s en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de beschreven strategische doelstellingen in figuur 1.

De strategische doelstellingen zoals beschreven in figuur 1 zijn onderdeel van het MVO-beleid van het Fonds en worden op portefeuilleniveau gemonitord. Het MVO-beleid is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het management van het Fonds en is onderdeel van het 3-jaars businessplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en goedgekeurd door de Meeting of Investors, waarin alle deelnemers in het Fonds zijn vertegenwoordigd. Het management van het Fonds is verantwoordelijk voor het implementeren van de strategische doelstellingen zoals hierboven weergegeven en voor het rapporteren hierover op kwartaal- en jaarbasis.

Duurzaamheidsdoelstellingen integreren in investeringsbeslissingen

Als integraal onderdeel van de strategie van het Fonds moeten alle activiteiten in lijn zijn met het MVO-beleid. Een onderdeel van de implementatie van de strategie is het verrichten van investeringen en desinvesteringen. Alle investeringen en desinvesteringen worden onderworpen aan due diligence. De resultaten van dit proces leggen we vast in gestandaardiseerde voorstellen. De MVO-doelstellingen van het Fonds en het bijbehorende effect van investeringen en desinvesteringen, worden zo veel mogelijk meegenomen in de (des)investeringsvoorstellen. Dergelijke voorstellen zullen onder meer betrekking hebben op gebeurtenissen op milieu-, bestuurs- of sociaal gebied die, als ze zich voordoen, een materieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van de investering.

Het ASR DMOF heeft onder meer vier belangrijke klimaatrisico’s in kaart gebracht die impact kunnen hebben op de beleggingen. Bij de besluitvorming over de beleggingen houden we ook rekening met deze vier klimaatrisico’s:

  • hittestress
  • overstromingen
  • droogte
  • neerslag

Bovenal, en zoals hiervoor vermeld, worden door het volgen en bewaken van het MVO-beleid de belangrijkste effecten van (des)investeringen op dit gebied beheerst.

Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van medewerkers van de afdeling Juridische en Fiscale zaken, Research-, Compliance- en Risk. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de Fonds-governance, worden de (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorleggen aan het investeringscomité van de Fonds.

De voornaamste duurzaamheidsrisico’s voor de duurzaamheidsdoelstellingen worden gemitigeerd, in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico controle matrix en het risicobeheerssysteem. Verdere informatie over de risicofactoren is opgenomen in het prospectus van het Fonds.

Tot slot: MVO en duurzaamheid zijn in het bijzonder expertisegebieden die in de vastgoedsector sterk in ontwikkeling zijn. a.s.r. real estate draagt actief bij aan de ontwikkeling van marktstandaarden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan platforms als IVBN, INREV, DGBC, RICS, GRESB en Neprom. Het voortschrijdend inzicht dat dat oplevert, verwerken we in het MVO-beleid van a.s.r. real estate en het ASR DMOF.