In deze duurzaamheidsverklaring geeft het Fonds informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure zoals bedoeld in artikel 3 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation EU Verordening 2019/2088 ofwel “SFDR”). Daarnaast verwijzen we naar de specifieke productinformatie over ecologisch en sociale kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 en 9 van de SFDR. Voor meer duurzaamheidsinformatie kunt u de prospectus en het jaarverslag raadplegen.

 • - 29 december 2023 -

  Het ASR Dutch Prime Retail Fund wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. In het beloningsbeleid is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van duurzaamheidsrisico’s, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid voor meer informatie. Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van a.s.r.-groep zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/duurzaam-ondernemen.

  Het ESG-beleid van a.s.r. real estate (https://asrrealestate.nl/nieuws-en-publicaties/mvo-beleidsstukken/esg-beleid-a-s-r-real-estate-2023-2025) omvat criteria, standaarden en procedures en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen.

  ASR DPRF heeft een eigen ESG-beleid in lijn met het ESG-beleid van a.s.r. real estate en het groepsbrede duurzaamheidsbeleid. Hierin zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen van het Fonds vastgelegd. De ESG-beleidsstukken van het Fonds vindt u hier.

  De ESG-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het ESG-jaarverslag en het ESG-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van het driejaars businessplan. De actuele ESG-doestellingen van het Fonds zijn te vinden in bovengenoemd ESG-beleid.

 • - 29 december 2023 -

  Als integraal onderdeel van de strategie van het Fonds moeten alle activiteiten in lijn zijn met het ESG-beleid. Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken en getoetst in het Beleggingscomité van a.s.r. real estate, waarin het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines zitting hebben. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van diverse stafafdelingen zoals de afdeling Juridische Zaken, Fiscale Zaken, Research & Intelligence, Compliance en Business Risk Management. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de fonds-governance, worden de (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan het investeringscomité van het Fonds.

  De voornaamste duurzaamheidsrisico’s worden gemonitord in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico controle matrix en het risicobeheerssysteem.

 • - 29 december 2023 -

  In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart ASR DPRF bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. ASR DPRF draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. De ongunstige effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de due diligence en investeringsbeslissingsprocedures, maar ook door uitsluitingen bij onvoldoende duurzaamheidslabeling en certificeringen.