In deze duurzaamheidsverklaring geeft het Fonds informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure en informatie over ecologisch en sociale kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 lid 1 van de SFDR (EU Verordening 2019/2088). Voor meer duurzaamheidsinformatie kunt u de prospectus en het jaarverslag raadplegen.  

 • - 23 december 2022 -

  Het ASR Dutch Prime Retail Fund wordt beheerd door a.s.r. real estate, dat onderdeel is van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real estate past dit beleid toe, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering.  

  Het ESG -beleid van a.s.r. real estate omvat criteria, standaarden en procedures voor verschillende ESG-onderwerpen en heeft tot doel duurzaamheidsrisico’s te beheersen en te mitigeren die (potentiële) materiële negatieve impact kunnen hebben op het milieu en de waarde van de beleggingen.  

  ASR DPRF heeft een eigen ESG-beleid, in lijn met het ESG-beleid van a.s.r. real estate. Hierin legt het Fonds de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen vast. Het ESG-beleid van ASR DPRF staat gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate. De ESG-doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in het ESG-jaarverslag en het ESG-beleid wordt jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van het driejaars businessplan. Onderstaand zijn de actuele ESG-doestellingen van het Fonds te vinden: 

 • - 23 december 2022 -

  Als integraal onderdeel van de strategie van het Fonds moeten alle activiteiten in lijn zijn met het ESG-beleid. Alle materiële (des)investeringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van de business lines. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke analyse van medewerkers van de afdeling Juridische en Fiscale zaken, Research-, Compliance- en Risk. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in de Fonds-governance, worden de (des)investeringsvoorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan het investeringscomité van het Fonds.

  De voornaamste duurzaamheidsrisico’s voor de duurzaamheidsdoelstellingen worden gemitigeerd, in overeenstemming met de andere fondsdoelstellingen, door een geïntegreerd risico managementsysteem gebaseerd op een risico-controle-matrix en het risicobeheerssysteem. Verdere informatie over de risicofactoren is opgenomen in het prospectus van het Fonds. 

 • - 23 december 2022 -

  In overeenstemming met artikel 4 lid 1 a van de SFDR verklaart ASR DPRF bij haar investeringsbeslissingen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. ASR DPRF draagt bij aan verschillende ecologische en sociale kenmerken. Het Fonds heeft zijn eigen jaarlijkse Environmental, Social & Governance (ESG)-beleid waarin de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen worden uiteengezet. De negatieve effecten op duurzaamheid worden meegenomen in de due diligence en investeringsbeslissingsprocedures, maar ook door uitsluitingen bij onvoldoende duurzaamheidslabeling en certificeringen.