Onze dienstverlening aan klanten is te onderscheiden in drie hoofdcategorieën:
• Strategie en beleid ten aanzien van een vastgoed- en/of infrastructuurportefeuille.
• Implementatie van het strategisch vastgoed en/of infrastructuurbeleid.
• Monitoring van de vastgoed- en/of infrastructuurbeleggingen.

Bij onze advisering aan klanten komen ESG-risico’s bij alle drie categorieën uitgebreid aan bod. ESG-risico’s zijn gebeurtenissen en omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied, die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de waarde van een belegging. Ondanks het feit dat onze klanten een verschillend ESG-beleid nastreven hanteert a.s.r. real assets investment partners minimale normen die onderdeel uitmaken van haar advisering aan de klanten. Het is vervolgens aan de klant of deze dit advies overneemt.

 • Strategie
  In het strategisch Vastgoedbeleggingsplan van een klant integreert a.s.r. real assets investment partners (‘a.s.r. ip’) de doelstellingen en uitgangspunten van het ESG Beleggingsbeleid van de klant.

  Er worden hierin 3 stappen doorlopen waarin ESG-beleid van de klant wordt geëvalueerd, nieuw beleid wordt vastgesteld en vervolgens geconcretiseerd met acties.

  Gehanteerde normen
  De meeste klanten hebben inmiddels een ESG-beleid gevormd. Daarnaast hebben veel pensioenfondsen het IMVB-convenant ondertekend. Beiden zijn uitgangspunt om de dialoog aan te gaan met de klant in hoeverre deze zelf het ESG-beleid nog actiever wil maken en meer duurzame stappen wil zetten.

  Implementatie 
  In ons voorselectieproces om van een longlist naar een shortlist te komen om vervolgens een preferent vastgoedfonds te selecteren is ESG een vast onderdeel van de zogenaamde multi criteria analyse.

  Gehanteerde normen
  In onze analyse adviseert Investment Partners om aan het onderdeel ESG (exclusief Governance) een minimale weging toe te kennen van 10%. De uiteindelijke weging hangt af van de mate waarin de klant zelf haar ESG-beleid heeft vormgeven.

  In deze analyse is de Governance van het vastgoedfonds een separaat onderdeel. De weging hiervan wordt met de klant afgestemd.

  Due Diligence
  Bij een due diligence onderzoek over het preferente vastgoedfonds is ESG een vast onderdeel en wordt het ESG-beleid van een vastgoedfonds separaat behandeld en beoordeeld. 

  Gehanteerde normen
  Bij een due diligence hanteert a.s.r. ip onder meer de volgende normen ten aanzien van de E van ESG:
  • Het betreffende vastgoedfonds moet deelnemen aan de Global Real Estate Sustainability Index.
  • Het vastgoedfonds dient de INREV DDQ vragen over ESG te hebben ingevuld.
  • Het vastgoedfonds dient de INREV DDQ over Climate Risks te hebben ingevuld.
  • Het vastgoedfonds rapporteert transparant en duidelijk over haar ESG-beleid.

  Bij een due diligence hecht a.s.r. ip waarde aan sociaal-maatschappelijke factoren (de S van ESG) en let op onder meer:
  • Klant- /huurdertevredenheid;
  • Gendergelijkheid en diversiteit van de fondsmanager.

  Bij een due diligence onderzoek beoordeelt a.s.r. ip de kwaliteit van het fondsbestuur (de G van ESG) en de mate van transparantie waarmee de fondsbeheerder opereert aan de hand van de mate waarin het fonds voldoet aan de INREV-richtlijnen op basis van comply or explain, en hecht daarbij in het bijzonder (maar niet uitsluitend) belang aan:
  • Aandeelhoudersrechten;
  • Beschikbaarheid van alle relevante informatie voor alle aandeelhouders;
  • De hoogte van het effectieve beheerloon in relatie tot de toegevoegde waarde die de fondsbeheerder levert;
  • Anti-corruptiebeleid;
  • Beleid inzake belangenverstrengeling;
  • Duidelijke en tijdige communicatie.

  In overleg met een klant kunnen bovenstaande normen verder worden uitgebreid en aangepast aan specifieke ESG-vereisten van de klant.

  Monitoring
  Monitoring van de vastgoedfondsen waarin onze klanten investeren vindt op gezette tijden plaats. Het toetsen van vastgoedfondsen aan hun eigen ESG-beleid is hier vast onderdeel van.

  Per kwartaal stelt a.s.r. ip van een vastgoedfonds een kwartaalrapportage op, ESG maakt een vast onderdeel uit van deze kwartaalrapportage.

  Daarnaast pleegt a.s.r. ip engagement namens onze klanten tijdens structurele overleggen met de vastgoedfondsen op het ESG-Beleid.

  Gehanteerde normen
  Vaste onderdelen van de monitoring zijn onder andere:
  • Jaarlijks worden de vastgoedfondsen beoordeeld op hun Global ESG Benchmark for Real Assets (‘GRESB’) score en rapporteert a.s.r. ip aan haar klanten wat de GRESB-resultaten per fonds op portefeuilleniveau zijn.

  • a.s.r. ip toetst 1x per jaar de SDG’s van het vastgoedfonds en de vastgoedportefeuille aan SDG-beleid van de klant (indien aanwezig).

  In overleg met de klant kunnen bovenstaande normen verder worden uitgebreid en aangepast aan specifieke ESG-vereisten van de klant.

 • Strategie
  In het strategisch Infrastructuurbeleggingsplan van een klant integreert a.s.r. real assets investment partners ('a.s.r. ip') de doelstellingen en uitgangspunten van het ESG Beleggingsbeleid van de klant.

  Er worden hierin 3 stappen doorlopen waarin ESG-beleid van de klant wordt geëvalueerd, nieuw beleid wordt vastgesteld en vervolgens geconcretiseerd met acties.

  Gehanteerde normen
  De meeste klanten hebben inmiddels een ESG-beleid gevormd. Daarnaast hebben veel pensioenfondsen het IMVB-convenant ondertekend. Beiden zijn uitgangspunt om de dialoog aan te gaan met de klant in hoeverre deze zelf het ESG-beleid nog actiever wil maken en meer duurzame stappen wil zetten.

  Implementatie 
  In ons voorselectieproces om van een longlist naar een shortlist te komen om vervolgens een preferent infrastructuurfonds te selecteren is ESG een vast onderdeel van de zogenaamde multi criteria analyse.

  Gehanteerde normen
  In onze analyse adviseert a.s.r. ip om aan het onderdeel ESG (exclusief Governance) een minimale weging toe te kennen van 10%. De uiteindelijke weging hangt af van de mate waarin de klant zelf haar ESG-beleid heeft vormgeven.

  In deze analyse is de Governance van het infrastructuurfonds een separaat onderdeel. De weging hiervan wordt met de klant afgestemd.

  Due Diligence
  Bij een due diligence onderzoek over het preferente infrastructuurfonds is ESG een vast onderdeel en wordt het ESG-beleid van een infrastructuurfonds separaat behandeld en beoordeeld.

  Gehanteerde normen
  Bij een due diligence hanteert a.s.r. ip onder meer de volgende normen ten aanzien van de E van ESG:
  • Het betreffende infrastructuurfonds moet deelnemen aan of de GRESB Infrastructure Assessment of de UNPRI of voert ESG beleid aan de hand van een aantal geselecteerde SDG’s.
  • Het infrastructuurfonds rapporteert transparant en duidelijk over haar ESG-beleid en doelstellingen.

  Bij een due diligence hecht a.s.r. ip waarde aan sociaal-maatschappelijke factoren (de S van ESG) en let op onder meer:
  • Gendergelijkheid en diversiteit van de fondsmanager.
  • Veiligheidsbeleid van de fondsmanager

  Bij een due diligence onderzoek beoordeelt a.s.r. ip de kwaliteit van het fondsbestuur (de G van ESG) en de mate van transparantie waarmee de fondsbeheerder opereert aan de hand van de mate waarin het fonds voldoet aan de INREV-richtlijnen op basis van comply or explain, en hecht daarbij in het bijzonder (maar niet uitsluitend) belang aan:
  • Aandeelhoudersrechten;
  • Openbaarheid van side letters;
  • Beschikbaarheid van alle relevante informatie voor alle aandeelhouders;
  • De hoogte van het effectieve beheerloon in relatie tot de toegevoegde waarde die de fondsbeheerder levert;
  • Anti-corruptiebeleid;
  • Beleid inzake belangenverstrengeling;
  • Duidelijke en tijdige communicatie.

  In overleg met de klant kunnen bovenstaande normen verder worden uitgebreid en aangepast aan specifieke ESG-vereisten van de klant.

  Monitoring
  Monitoring van de fondsen waarin onze klanten investeren vindt op gezette tijden plaats. Het toetsen van fondsen aan hun eigen ESG-beleid is hier vast onderdeel van.

  Per kwartaal stelt a.s.r. ip van een fonds een kwartaalrapportage op, ESG maakt een vast onderdeel uit van deze kwartaalrapportage.

  Daarnaast pleegt a.s.r. ip engagement namens onze klanten tijdens structurele overleggen met de infrastructuurfondsen op het ESG-Beleid.

  Gehanteerde normen
  Vaste onderdelen van de monitoring zijn onder andere:
  • Jaarlijks worden de infrastructuurfondsen beoordeeld op hun Global ESG Benchmark for Real Assets (‘GRESB’) score en rapporteert a.s.r. ip aan haar klanten wat de GRESB-resultaten per fonds op portefeuilleniveau zijn.

  • a.s.r. ip toetst 1x per jaar de SDG’s van het fonds en de infrastructuurportefeuille aan SDG-beleid van de klant (indien aanwezig).

  In overleg met de klant kunnen bovenstaande normen verder worden uitgebreid en aangepast aan specifieke ESG-vereisten van de klant.

 • - 05 januari 2023- 

  Bij het geven van strategisch advies en beleid, implementatie en monitoring van vastgoed- en/of infrastructuurportefeuilles en/of -fondsen neemt a.s.r. real assets investment partners ('a.s.r. ip') de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er momenteel onvoldoende tools zijn en dat de datacoverage te wisselend is om de daadwerkelijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de geadviseerde producten te meten. Wanneer er tools beschikbaar komen die tevens een zekere standaard vertegenwoordigen in de industrie zal a.s.r. ip ongunstige effecten bij de advisering meenemen in haar dienstverlening aan klanten en zal a.s.r. ip haar gedragslijn daarin bepalen.

 • a.s.r. real assets investment partners is onderdeel van de a.s.r.-groep onder leiding van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. heeft een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, beloningsbeleid, fiscaal beleid en inkoopbeleid. a.s.r. real assets investment partners conformeert zich aan dit beleid, ook met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. Het beloningsbeleid kent het systeem van een vast salaris voor medewerkers en voldoet aan de voorwaarden van een beheerst beloningsbeleid conform de richtlijnen van de AFM. In het beloningsbeleid van ASR Nederland N.V. is uitgewerkt hoe dit beleid aansluit bij de integratie van een duurzaamheidsrisicobeleid, zie: https://www.asrnederland.nl/over-asr/bestuur-en-organisatie/beleid-en-richtlijnen/beloningsbeleid