a.s.r. real estate

(Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan

22-10-2018
(Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan

Pachters en verpachters willen een duurzame pachtwet die gunstig is voor bodem, boer en biodiversiteit. Zij hebben daarom aan landbouwminister Carola Schouten alternatieve voorstellen gedaan voor langdurige pacht. Het zijn bouwstenen voor de nieuwe pachtwet waar de minister aan werkt. Daarnaast willen zij een aanpassing van het fiscale beleid.

De huidige pachtwet moet vernieuwd worden en duurzamer. Een brede coalitie van pachters- en verpachtersorganisaties bestaande uit FPG, LTO Nederland, NAJK, a.s.r. LandschappenNL en Natuurmonumenten hebben op woensdag 10 oktober met minister Carola Schouten gesproken over de nieuwe pachtwet. Zij hebben daarbij bouwstenen voor die wet aangedragen aan de minister. Deze voorstellen komen uit het zogenaamde Akkoord van Spelderholt. Deze overeenkomst is gesloten tussen verpachters- en pachtersorganisaties (met uitzondering van NAJK) in april 2016 bedoeld om de huidige pachtwet te vernieuwen.

Modernisering pachtstelsel
Vernieuwing van de pachtwet is hard nodig. De samenwerkende organisaties vinden dat de huidige reguliere pacht onvoldoende functioneert en pachtprijzen te veel fluctueren en fiscaal te zwaar belast. Er worden om die redenen nauwelijks nieuwe reguliere pachtcontracten afgesloten. De huidige reguliere pacht is bovendien niet toegerust op de nieuwe uitdagingen waarvoor grondgebonden landbouw en natuursector staan. In het Akkoord van Spelderholt zijn voorstellen gemaakt voor nieuwe reguliere pacht, loopbaanpacht, flexibele pacht en teeltpacht. Deze langjarige pachtvormen passen goed in het concept van kringlooplandbouw waarvoor de minister zich sterk maakt.

Pachtafspraken maken voor duurzaam bodembeheer
Goede afspraken over duurzaam bodembeheer van pachtgrond tussen pachter en verpachter zijn noodzakelijk. In alle pachtvormen zou volgens de samenwerkende organisaties de mogelijkheid moeten bestaan dat verpachter en pachter goede afspraken maken over duurzaam bodembeheer. De duur van de pacht speelt daarbij een rol, maar ook het uitwerken van een bodempaspoort, het vergemakkelijken van uitwisseling van gronden tussen melkveehouders en akkerbouwers (ook in de Gecombineerde Opgave) en het herinvoeren van de AOW-gerechtigde leeftijd als opzeggingsgrond. Dit past ook bij de kringloopgedachte.

Verpachters- en pachtersorganisaties gaan samen met LNV en WUR bekijken hoe prijsfluctuaties voorkomen kunnen worden. Daarnaast hebben verpachters te maken met een grote belastingdruk in Box III, in sommige gevallen is de belasting hoger dan de pacht. Ook naar een oplossing die de fiscale last verlichten, wordt gezocht.

undefined

Vorige