a.s.r. real estate

“Waar is de tijd gebleven” - Luuk Geerts over zijn tijd bij a.s.r. real estate

Na een kleine 38 jaar werkzaam als rentmeester bij Landelijk Vastgoed verlaat ik in verband met mijn pensionering 6 juni aanstaande a.s.r. real estate. Mij is gevraagd om op een A4’tje even terug te blikken. Een bijna onmogelijke opgave, want ik kan daar wel een boek over schrijven.

1983: 11.000 hectare landbouwgrond verdeeld door de Rijn

Toen ik 1 oktober 1983 bij de toenmalige Levensverzekeringmaatschappij Utrecht in dienst kwam bestond de portefeuille Landelijk Vastgoed van a.s.r. uit circa 11.000 hectare. Er was  sprake van een rayon Noord en Zuid, de scheiding werd gevormd door de Rijn. Tot aan 1987 ben ik werkzaam in rayon Zuid geweest en daarna rayon Noord. Een tijd waarbij er nog geen sprake was van de faciliteiten waarover we vandaag de dag beschikken. Losse topografische kaarten op jute rug, fysieke dossiers, geen mobiel, een infrastructuur gebaseerd op provinciale en gemeentelijke wegen en niet de bestaande vierbaanswegen zoals we die nu kennen. Je kunt het je amper voorstellen.

Veranderingen in aan- en verkoop

De aankopen vonden in die tijd hoofdzakelijk plaats onder beding van een regulier pachtcontract of door overname van particuliere verpachters. Dat was allemaal niet zo simpel want pachters hebben een wettelijke voorkeursrecht van koop indien de verpachter besloot te verkopen. Verkoop kon toen alleen plaatsvinden als pachters schriftelijk afstand deden van hun voorkeursrecht. De huidige wetgeving is veranderd en indien verkoop aan een veilige verpachter als a.s.r. plaatsvindt, kan het voorkeursrecht worden gepasseerd. Ook het feit dat bij aandelenoverdracht van een BV met verpacht landelijk vastgoed het voorkeursrecht niet speelt heeft ertoe geleid dat de Landelijk Vastgoed portefeuille in die tijd met reguliere pacht heeft kunnen uitbreiden.

De bodem van “de schatkist”

Uitbreiding van de Landelijk Vastgoed portefeuille vindt op dit moment hoofdzakelijk plaats op basis van aankopen onder beding van een erfpachtcontract. De flexibiliteit en de verscheidenheid aan contracten maakt dat dit soort producten  bij de agrariërs erg in trek zijn. Die flexibiliteit heeft ertoe geleid dat toen minister van Financiën Gerrit Zalm de bodem van “de schatkist” zag hij de erfpachters van de Staat in de gelegenheid heeft gesteld de eigendom belast met het recht van erfpacht te kopen. Alle erfpachters, met name in Flevoland,  hebben van die gelegenheid tot aankoop gebruik gemaakt. Voor de financiering van die aankoop heeft een klein deel onder beding van erfpacht aan ons doorgeleverd. Daarmee hadden we binnen een korte tijdspanne een portefeuille Landelijk Vastgoed van ruim 5.000 hectare in Flevoland waar dat voor die tijd slechts  slechts 40 hectare was.  

Bijdrage aan unieke portefeuille

Ik voel me bevoorrecht dat ik als rentmeester een belangrijke bijdrage heb mogen leveren aan het tot stand komen van de portefeuille Landelijk Vastgoed van a.s.r. die richting de 43.000 hectare gaat. Veel mensen zowel binnen a.s.r. als daarbuiten hebben geen weet van deze unieke portefeuille die, als je alles bij elkaar zou voegen, bijna gelijk is aan het landoppervlak van de Noordoostpolder. 

Betrouwbare partner

We zijn een betrouwbare partner en tot op de dag van vandaag is er een jaarlijks budget voor aankopen, beheer en onderhoud en dat terwijl er best momenten zijn geweest, zoals rond de crisis van 2009, om andere besluiten te nemen.

2021: Onderwerpen op de (politieke) agenda

En nu, 2021, zien we onderwerpen als klimaatverandering, CO2 uitstoot, stikstofdepositie, veenweideproblematiek, bodemvruchtbaarheid , bodemdiversiteit, drinkwatervoorziening, verzilting, energietransitie, woningbouw staan op de (politieke) agenda.  Dynamische processen en besluitvorming die hun impact zullen hebben op de landbouw en de ondernemers die bedrijfsmatig een agrarisch bedrijf exploiteren. Uiteraard zal dat ook ons als institutioneel belegger raken. Een ding is zeker iedereen zal een belangrijke schakel vormen in die transitie, waar grond alleen maar schaarser en dus duurder wordt.

Ik heb genoten van de (tafel)gesprekken met onze pacht- en erfpachtrelaties, het delen van hun visie, passie, ambitie en het waar mogelijk kunnen leveren van maatwerk.  Het vak van rentmeester zit in mijn bloed en dat zal na mijn pensionering niet veranderen.

Hoewel het nog geen 6 juni is, wil deze trotse rentmeester jullie allen alvast veel dank zeggen voor een fantastische en prettige samenwerking de afgelopen 38 jaar.


Luuk Geerts