a.s.r. real estate

Welke agrarische bedrijven kopen grond?

Het lijkt een trend de afgelopen jaren: Hoge prijzen van agrarische grond maar weinig handel.

In het tweede kwartaal van 2016 was de gemiddelde agrarische grondprijs € 57.000 per ha, dat is 1% lager dan in het eerste kwartaal maar 3% hoger dan de gemiddelde prijs over heel 2015. In de eerste helft van 2016 is 17.400 hectare agrarische grond verhandeld. Dat is 3% minder dan in de eerste helft van 2015 en 10% minder dan in de eerste helft van 2014. In de eerste helft van 2016 verwisselde 0,95% van alle agrarische grond van eigenaar tegenover 1,06% over dezelfde periode in 2014. Over de analyse van agrarische grondprijzen en grondmobiliteit leest u meer in deze nieuwsbrief.

Een vraag hierbij is wat is het profiel van de agrarische bedrijven die de grond kopen? Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft dit geanalyseerd op basis van grondtransacties in de periode 2012 tot en met de eerste helft 2016. In deze nieuwsbrief treft u het resultaat van deze studie aan. Het blijkt dat een agrarisch bedrijf dat grond koopt gemiddeld 2,7 keer groter is dan het gemiddelde van alle landbouwbedrijven (2014), namelijk 75 ha om 28 ha. Met name akkerbouwbedrijven veroorzaken dit verschil (106 ha om 39 ha). In de melkveehouderij is het verschil aanzienlijk kleiner (69 ha om 49 ha). Dit houdt in dat over het algemeen ook kleinere melkveebedrijven grond kopen in tegenstelling tot kleinere akkerbouwbedrijven. Ook een vergelijk naar economische omvang van de bedrijven - uitgedrukt in de Standaardverdiencapaciteit- laat een vergelijkbaar beeld zien. De grotere omvang van bedrijven die grond hebben aangekocht heeft volgens het LEI vooral te maken met de concurrentiepositie. De grotere bedrijven behalen over het algemeen betere economische resultaten.

Dit beeld bevestigt wat wij als rentmeesters ervaren bij de gesprekken die we voeren met de kopers van grond. Juist bij groei past erfpachtfinanciering goed in de financieringsmix van een bedrijf. Door grond aan te kopen met erfpachtfinanciering krijgt een bedrijf extra slagkracht en kan het nog meer profiteren van concurrentievoordeel.

Ryan Nijzink,
Rentmeester Oost Nederland

undefined

Terug naar de nieuwsbrief