a.s.r. real estate

Vooruit denken

Ondernemen is vooruit denken. Slechts enkele dagen en het jaar zit erop. Allereerst wil ik u bedanken voor onze samenwerking. Veelal gaat dit geruisloos. Over het algemeen sluiten wij contracten voor de lange termijn en als het goed loopt, is de aanleiding tot veelvuldig contact minder noodzakelijk. Toch hebben we op basis van de ons tweejaarlijks klantenonderzoek, waaruit bleek dat het behoefte is aan meer contact, en een uitvoerige discussie over dit onderwerp tijdens onze klantarena, onze rayons aangepast en in aantal uitgebreid. Raymond Gennissen, als sinds 2002 verbonden aan onze portefeuille, maakt de stap van de binnendienst naar de buitendienst.

De praktijk laat zien dat voor u het onderwerp ‘grondpositie’ een belangrijk onderdeel is als het gaat om uw toekomstperspectief. U heeft een plan (concentreren, verkleinen, vergroten, extensiveren, verduurzamen etc.) en daar hoort een zo goed mogelijk passende grondpositie bij. Hoe fijn is dit om dergelijke strategische discussies met uw rentmeester te doen die de omgeving, de relevante spelers en de dynamiek goed kent. Ik nodig u uit als een dergelijk vraagstuk speelt uw rentmeester of zijn assistent te contacten voor het maken van een afspraak.

Vooruit denken is zeker gebeurd tijdens de Nationale Bodemhack. Naast Rabobank en Vitens is a.s.r. één van de initiatiefnemers van de BodemCoalitie. Als onderdeel hiervan vond afgelopen november de Nationale Bodemhack plaats. Naast de zes uitdagingen waar de data experts aan hebben gewerkt bood de Nationale Bodemhack geïnteresseerden ook de mogelijkheid om krachten te bundelen. Er gebeurt immers al ontzettend veel op het gebied van bodemverbeteringen. Het komend jaar werkt de BodemCoalitie verder  aan het ontwikkelen van een dynamische bodem index met als doel u als agrarische ondernemer handvatten te geven voor duurzamer bodemmanagement.

Het ondernemersverhaal gaat over de natuurbegraafplaats De Utrecht op ons landgoed De Utrecht. Hier is vooruit DURVEN denken het meest op zijn plaats. Van nature staan wij niet alle dagen stil bij onze vergankelijkheid. Als dat wel gebeurt merkt Joyce Sengers op dat er steeds meer mensen kiezen voor een begraafplaats in de natuur. De symboliek van het wollen kleed doet mij denken aan de Bijbelse uitspraak: ‘Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren’. Het contact tussen Joyce en onze rentmeester Harry Breviers heeft tot deze prachtige natuurbegraafplaats geleid waar a.s.r. naar de toekomst toe de graven eeuwig ongemoeid laat.

In het themabericht heeft de WUR (Wageningen University & Research) aandacht voor de waardering van verpachte landbouwgrond. Overigens krijgt dit onderwerp vanuit onze afdeling portfolio management ieder jaar de nodige aandacht. De belastingdienst denkt uiteraard ook ieder jaar vooruit hoe zij haar huishoudboekje dekkend krijgt. Op basis van onze ervaringen binnen de portefeuille reageren wij op mogelijke wijzigingen van voorgestelde percentages. Verder heeft het Kadaster, de WUR en a.s.r. real estate de grondprijsmonitor opgesteld. Na een lange periode van prijsstijgingen gemeten over het voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen is dit gemiddelde gedaald. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een atypische grondtransactie in West-Holland waardoor grasland in het derde kwartaal met 8% is gedaald. Bouwland daarentegen is in het derde kwartaal opnieuw gestegen.

2018 is voor de afdeling Landelijk Vastgoed van a.s.r. real estate een bijzonder mooi jaar geweest. De eerste stappen zijn gezet met zonneparken, productontwikkeling voor startende agrarische ondernemers en onze eerste aanbieding van natuurerfpacht. Daarnaast is ons landgoed Junne in Overijssel gegund waar we als a.s.r. bijzonder trots op zijn.

Als team van Landelijk Vastgoed houden we het vizier op de toekomst gericht en blijven we vooruit denken om zoveel mogelijk de mooie en interessante ontwikkelingen op onze agrarische erven op de kaart te zetten.

Rest mij u bijzonder plezierige feestdagen te wensen en een voorspoedig en gezond 2019. 
Dick van den Oever