a.s.r. real estate

Verslag Nationale Bodemtop van de bodemtop

Vanuit het ministerie kan men een actieve bijdrage verwachten om zich in te spannen voor een bodemvriendelijk beleid. Minister Schouten zegt: `U kunt hierbij denken aan andere pachtregels voor langjarige pacht die leiden tot een evenwichtiger pachtstelsel tussen verpachter en pachter, een herziening van het mestbeleid, eenduidige monitoring van de bodemkwaliteit en aandacht voor duurzaam bodembeheer in het onderwijs. Het thema bodem krijgt een prominente plek in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.`

                               undefined
                              

Professor Lijbert Brussaard van de Wageningen University & Research schetste vervolgens de inzichten en uitdagingen over duurzaam bodembeheer aan de hand van 7 uitdagingen:
  1. Wat rekenen we tot de kringloop;
  2. Samenhang tussen ecologie en technologie;
  3. Beperkingen van de bodem, niet alles kan overal altijd;
  4. Betere balans tussen private en collectieve kosten en baten;
  5. Business cases voor de bodem;
  6. Relevante metingen van bodemkwaliteit;
  7. Systeemtransformatie van de hele keten.

Zowel de minister als professor Brussaard geven aan dat monitoring en metingen van de bodemkwaliteit van groot belang zijn bij het realiseren van een duurzaam beheer van alle bodems in Nederland.

’s middags namen ruim 400 deskundigen en practici, waarvan circa 25% boer, deel aan workshops. Er werden onderwerpen behandeld zoals kringlooplandbouw, bodemindices, verdienmodellen, innovaties en dataverzameling.

                               undefined
                              
Bijna 100 geïnteresseerden namen deel aan de workshop Open Bodemindex. Een bodemindex is een getal van 0 tot 100 dat de kwaliteit van de bodem weergeeft, opgebouwd uit een brede set aan data van bodemmetingen en beheersmaatregelen. Deze tool is ontwikkeld door het consortium van NMI, WUR en FarmHack op initiatief van Rabobank, Vitens en a.s.r. Met deze bodemindex willen we bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. Meer weten over dit initiatief? Bekijk hier de animatie of bezoek de website www.openbodemindex.nl