a.s.r. real estate

Uitspraak proefproces fosfaatrechten

a.s.r. en pachter startten dit proefproces in gezamenlijk overleg. a.s.r., omdat zij als institutioneel belegger in verpacht bezit bij de beëindiging van de pacht een consistent beleid wil voeren rondom de (waarde)verdeling van de fosfaatrechten in het geval het Hof uitspreekt dat a.s.r. daar in rechte aanspraak op kan maken. De pachter omdat ook hij en zijn ondersteunende organisatie duidelijkheid wensten aangaande de fosfaatrechten bij beëindiging van de pachtovereenkomst en waarbij voor hen de inzet was dat verpachter nimmer aanspraak zou kunnen maken op fosfaatrechten.

Het Hof oordeelt dat bij einde pacht in beginsel het eigendomsrecht van fosfaatrechten van de pachter blijft. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te exploiteren, heeft de verpachter aanspraak op fosfaatrechten. Het Hof bepaalt dat dit onder andere is bij hoevepacht, los land met een oppervlakte van 15 hectare of meer, of een bedrijfsgebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij. Indien sprake is van een van die omstandigheden moet pachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst fosfaatrechten overdragen. De verpachter moet alsdan 50% van de marktwaarde van de overgedragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

Lees hier het persbericht van de rechtbank en de volledige uitspraak.