a.s.r. real estate

Tussenstand CO2 onderzoek

HASUniversity heeft van ons een ‘beroepsopdracht’ gekregen. In deze beroepsopdracht zoeken professionals en studenten gezamenlijk naar antwoorden op de twee onderzoeksvragen ‘Wat is de CO2 voetafdruk van onze landbouwportefeuille?’ en ‘Wat zijn de meest effectieve maatregelen om de Spitsbergen ambitie te halen?’

undefinedDe voetafdruk van CO2 is CO2 emissie (via machines en dieren) minus CO2 opname (via bodem en planten). Om de voetafdruk van onze portefeuille te kunnen berekenen, moeten we dus eerst weten wat de omvang en de samenstelling van de portefeuille is. Dit hebben de onderzoekers bepaald aan de hand van GIS data. Ieder onderdeel kent een aparte berekeningsmethode.

Grondsoort mede bepalend voor de emissie
Op landgoed De Utrecht zijn voor de akkerbouwpercelen twee berekeningsmethodes getest, de methode gewaspercelen en de methode modelbedrijven. Uiteindelijk blijkt de methode modelbedrijven het beste toe te passen op de gehele portefeuille.

Met de methode ‘modelbedrijf’ zijn er in het onderzoek drie zogenoemde modelbedrijven opgesteld die een gemiddeld agrarisch bedrijf op een specifieke grondsoort representeren. Er is een modelbedrijf opgesteld op zandgrond, kleigrond en veengrond. De grondsoort is namelijk van wezenlijke invloed op emissie vanuit de bodem en dus op de voetafdruk.

De vier variabelen met de grootste invloed
De drie modelbedrijven zijn verder verrijkt met data uit interviews met agrarische pachters van a.s.r. op de desbetreffende gronden en met data uit wetenschappelijke literatuur. Vervolgens is er een gevoeligheidsanalyse gedaan waarin werd onderzocht welke variabelen de meeste invloed hebben op de voetafdruk. Het blijkt dat het organisch stofgehalte in de bodem, de pH-waarde van de bodem, het mestgebruik door agrariër en het dieselgebruik de grootste invloed hebben op de voetafdruk.

Het onderzoeksteam heeft berekend dat de CO2 uitstoot voor circa 30% van de akkerbouwbedrijven afkomstig is en 70% van melkveebedrijven. Daar staat tegenover dat de portefeuille CO2 opneemt. Hier helpen graslanden, bossen en natuur ons een handje.

Hoe nu verder?
We weten nu meer over de samenstelling en de grootte van de CO2 voetafdruk van onze portefeuille. Tijdens het onderzoek is de complexiteit van de onderzoeksvraag duidelijk geworden. In de komende maanden doen wij nog twee acties. We gaan de huidige uitkomsten nog beter onderbouwen door met vergelijkingsmateriaal de uitkomsten te valideren en meer robuust maken. Daarnaast starten wij een onderzoek naar de meest efficiënte maatregelen om de huidige CO2 voetafdruk van onze portefeuille te verminderen. Wordt vervolgd!