a.s.r. real estate

Bereken direct uw financieringsmogelijkheden

Via onderstaande rekenmodule kunt u direct uitrekenen wat uw financieringsmogelijkheden zijn bij a.s.r. landelijk vastgoed. Ook ziet u wat uw netto jaarlasten zijn en hoe deze zich verhouden tot een aantal hypotheekproducten. 

U vindt bij ieder invoerveld een uitleg door op het vraagteken of de tekst te klikken. Vervolgens klikt u op de knop 'bereken'. U ziet de resultaten van uw invoer in de grafiekjes verschijnen. Klik vervolgens op de grafiek om de details te zien. 

Lees voor het gebruik onze disclaimer. Wij wijzen er u expliciet op dat aan de uitkomsten geen rechten ontleend kunnen worden. 

Wilt u meer weten over onze erfpachtfinancieringen? Bekijk dan onze verschillende producten of neem contact op met ons via telefoonnummer 030-257 84 94. 

Vrije waarde per hectare

Met deze schuifbalk kunt u de vrije waarde per hectare invullen. De vrije waarde is de waarde welke het perceel landbouwgrond heeft, onbelast van gebruiksrechten zoals pacht of erfpacht. Meer informatie over de vrije waarde vindt u in onze grondprijsmonitor

De vrije waarde per hectare vermenigvuldigd met de oppervlakte levert de totale koopsom op.

Oppervlakte (ha.)

Hier vult u de totale oppervlakte in waarvoor u een financiering wilt afsluiten. De oppervlakte wordt afgerond op hele aren. Centiaren kunt u dus niet invullen. De oppervlakte vermenigvuldigd met de vrije waarde per hectare levert de totale koopsom op. 

Totale koopsom
Financieringspercentage

Het financieringspercentage is maximaal 70% van de vrije waarde.

Voor de Agrarische Grondfinanciering is het canonpercentage 2,25% over de hoofdsom van de investering van a.s.r. Een eventueel lager financieringspercentage werkt bij Agrarische Grondfinanciering niet door in een lagere terugkoopsom. De terugkoopsom bedraagt aan het einde van het erfpachtcontract 85% van de vrije grondprijs.

Voor de Agrarische Erfpachtfinanciering is het canonpercentage 2,60% over de hoofdsom van de investering van a.s.r. Een lager financieringspercentage betekent bij Agrarische Erfpachtfinanciering ook een lagere terugkoopsom. De terugkoopsom bedraagt aan het einde van het erfpachtcontract de geïndexeerde hoofdsom.

Meer informatie over onze financieringsproducten vindt u hier

Type financiering

In dit veld voert u het type erfpachtfinanciering in. a.s.r. biedt u twee typen erfpachtfinancieringen aan; de agrarische grondfinanciering en de agrarische erfpachtfinanciering. U leest hier meer over op onze productpagina

Type financiering erfpachtrecht

Omdat wij tot maximaal 70% van de vrije waarde financieren, kan het voorkomen dat u voor de overige 30% een aanvullende (hypothecaire) financiering moet afsluiten. Deze kunt u in dit veld ingeven. U kunt er ook voor kiezen om deze 30% uit eigen vermogen te financieren.

Deze 30% vertegenwoordigt bij aanvang van de financiering de waarde van het erfpachtrecht.  

Looptijd financiering erfpachtrecht

Afhankelijk van de looptijd van onze erfpachtfinanciering kunt u een keuze maken uit drie verschillende looptijden voor de financiering van het erfpachtrecht. Andere looptijden kunt u wellicht ook met uw bank overeenkomen, maar zijn geen onderdeel van deze rekenmodule. 

Rente hypotheek

In dit veld voert u het gemiddelde rentepercentage in over de gehele looptijd van de financiering van het erfpachtrecht. U dient hierbij dus zelf een aanname te doen over het gemiddelde rentepercentage wat u over de komende 20, 25 of 30 jaar dient te betalen. 

Inflatiepercentage

Het inflatiepercentage wordt gebruikt om de canon jaarlijks te indexeren. U dient hier een inschatting te geven over de gemiddelde inflatie over de gehele looptijd. 

Het CBS berekent en publiceert de gegevens over deze inflatie. De jaarlijkse inflatie vanaf 1963 kunt u hier terugvinden. 

Grondprijsstijging

De gemiddelde grondprijsstijging over de looptijd is van invloed op de terugkoopsom die u bij ons product agrarische grondfinanciering dient te betalen. Deze terugkoopsom is namelijk afhankelijk van de ontwikkeling van de grondprijs. 

Belastingpercentage

De fiscale ruimte die u ieder jaar hebt is van invloed op de netto jaarlasten van uw financiering. U kunt namelijk een gedeelte van de financieringslasten ten laste brengen van uw winst. Dit levert u een belastingvoordeel op. 

Voor rechtspersonen geldt een tarief van 25% (vennootschapsbelasting). Andere ondernemingsvormen als een maatschap of een vennootschap onder firma vallen in het reguliere inkomstenbelastingstelsel. We kennen op dit moment in Nederland een progressief belastingstelsel, bestaande uit schijven van 33%, 41,95%, 42% en 52%. 

U dient zelf een aanname te doen over de fiscale ruimte die u verwacht gedurende de looptijd van de financiering. 

Meer informatie over de fiscale aspecten van onze financieringen vindt u op onze productpagina. Wij raden u aan altijd uw bedrijfsadviseur te consulteren alvorens over te gaan tot het afsluiten van een financieringsproduct. 

In deze grafiek ziet u de totale financieringslast van de verschillende financieringsmogelijkheden. Op de voorgrond van iedere staaf in de grafiek ziet u de contante waarde van deze financieringslast. Wij leggen u hier graag het verschil uit. 

Totale financieringslast

De totale financieringslast bestaat uit aflossing en rente. Bij erfpacht noemen we de rente 'canon'. De aflossing vindt bij erfpacht plaats op het moment van terugkoop van de blote eigendom. U kunt deze blote eigendom aan het einde van de looptijd terugkopen en zelfs ook tussentijds bij onze agrarische erfpachtfinanciering. Meer informatie over onze erfpachtfinanciering vindt u op onze productpagina. 

Contante waarde financieringslast

Om een goede vergelijking te maken tussen een hypothecaire financiering en een erfpachtfinanciering is het van belang om het verschil tussen tussentijds (ieder jaar) aflossen en aflossen aan het einde duidelijk te maken. Bij een hypothecaire financiering bent u gewend om ieder jaar rente en een stukje aflossing te betalen. Bij een erfpachtfinanciering betaalt u canon en lost u af door aan het einde van de looptijd de blote eigendom terug te kopen. 

We maken dit verschil duidelijk door de financiering contant te maken naar nu. Hiermee bedoelen we dat het wel degelijk uitmaakt of u nu al gedeeltelijk moet aflossen of dit pas over 30 jaar hoeft te doen. Ook maakt het verschil of dit gedeeltelijke of gehele aflossing betreft.

Om een voorbeeld te geven; u ontvangt liever nu direct € 100,- dan pas over één of twee jaar. U kunt deze € 100,- namelijk direct op een spaarrekening zetten of er iets anders mee doen, waardoor u nu al rendement kunt maken. Anderzijds zal door inflatie € 100,- over één of twee jaar waarschijnlijk minder waard zijn. Om het verschil tussen deze bedragen uit te rekenen maken we bedragen die we in de toekomst betalen of ontvangen "contant" naar heden. Dit doen we tegen een zogenaamde disconteringsvoet. In deze rekentool wordt de disconteringsvoet gelijk gesteld aan de rente die voor Nederlandse Staatsobligaties wordt betaald. 

Door de totale financieringslast contant te maken, maken we het verschil inzichtelijk tussen ieder jaar aflossen en aflossen aan het einde.