a.s.r. real estate

Ondernemersverhaal Van Daalen

Het allerliefst heeft Gerrit van Daalen uit Uitwijk grond in eigendom. Om er meteen aan toe te voegen dat hij reuze blij is met de 80 hectare erfpacht, waarover hij via a.s.r real estate beschikt. “Want zoveel grond koop je niet even. Daardoor heb je nu wel met je bedrijf de beschikking over veel meer areaal.”

Melkvee, akkerbouw, stieren, wasserij, export grondverzet, aannemer
Gerrit van Daalen loopt met gezwinde pas en de koffie in de hand over het erf. Hij is bijna niet bij te houden. Het tekent de drukte, want de 34-jarige ondernemer heeft veel te doen. Tijd is geld, dus elke snelle pas scheelt weer een paar seconden. Samen met zijn ouders heeft hij een maatschap en leidt hij een bedrijf in Uitwijk, een dorpje onder Gorinchem en in Sprang Capelle op de Struikwaard in Giessen. Dan gaat het om een melkveehouderij met 140 melkkoeien, een akkerbouwbedrijf in Uitwijk en Sprang Capelle met maar liefst negentien verschillende gewassen, een stierenmesterij met 140 stiertjes en een wasserij en exportbedrijf voor knolselderij, wortelen en andere groenten. En dan is er nog samen met familie een aannemers- en grondverzetbedrijf, waar soms wel 70 man aan het werk is.

De keten van grond tot supermarkt in eigen hand
“Zo is het op den duur gegroeid. We zijn steeds meer activiteiten gaan doen”, merkt de Brabander op. Belangrijk vindt hij de activiteiten als de wasserij en de export, waarmee een deel van het werk in de keten van grond tot supermarkt in eigen hand blijft. “Hoe verder je in de keten actief bent, hoe beter je verdient.” Belangrijk is ook de spreiding van risico’s, zodat tegenvallers in de ene activiteit worden opgevangen door meevallers in een andere. Bijvoorbeeld de belabberde melkprijzen van 2016 tegenover een hoge opbrengst van knolselderij vorig jaar. Het is een veelheid aan activiteiten, maar Gerrit van Daalen deinst niet terug voor nog meer. “We kijken altijd waar we nog iets kunnen doen, waarmee we geld kunnen verdienen.”

260 hectare waarvan 80 ha erfpacht
Het is een eigenschap die hij van zijn vader Gerrit (70) heeft meegekregen. Dat bracht zijn vader zo’n 30 jaar geleden in contact met rentmeester/directeur Van Leeuwen van de toenmalige levensverzekeringsmaatschappij AMEV, tegenwoordig a.s.r. Of hij trek had in 17 hectare grond in erfpacht op de Struikwaard in Giessen? Het betekende wel dat hij greppels, slootjes en kades glad moest strijken om er akkerbouwgrond van te maken. In ruil daarvoor hoefde de Brabander destijds geen eigen geld in te leggen voor de erfpacht. Van het een kwam het ander, waardoor zoon Gerrit nu over 80 hectare erfpachtgrond van a.s.r. real estate kan beschikken plus nog eens 23 hectare in reguliere pacht, eveneens van a.s.r. Dat bij elkaar is een aanmerkelijk aandeel in de grondportefeuille van in totaal 330 hectare, waarvan 260 hectare in Uitwijk en 70 hectare bij Sprang Capelle.

Lange duur van het contract is aantrekkelijk
Bij erfpacht beschouwt hij de lange duur van het contract (26 jaar) als een pluspunt, waar je in eerste instantie geen rekening mee houdt. In de loop der tijd kunnen zich veranderingen bij de erfpachtgrond voordoen, die voordelig kunnen uitpakken voor de erfpachter. Hij heeft een concreet voorbeeld. a.s.r. real estate raakte de 35 hectare erfpachtgrond, die de ondernemer in het nabijgelegen Brakel pachtte, kwijt aan de natuur. Daar werd a.s.r. financieel voor gecompenseerd. Voor Gerrit van Daalen betekende het dat hij aantrekkelijk (iets meer grond in erfpacht, betere voorwaarden) kon krijgen in de Biesbosch. “Ook kwalitatief betere akkerbouwgrond. Dat dat verder van huis af ligt is een minpunt, maar je kunt beter voor goede grond een kwartier langer rijden dan voor slechte grond een kwartier minder”, redeneert hij. Met de ruil was hij goed tevreden. “Dat ging in goede samenspraak, waarbij beide partijen hun voordeel konden doen.”

“Het voelt als onze eigen grond”
Die erfpachtgronden voelen voor hem als ‘eigen grond’. “We hebben het ook nooit over grond in erfpacht, maar over onze grond. Die behandelen we precies hetzelfde als onze eigen grond. Daar gaat stalmest op, die wordt gediepwoeld. Als ik het slecht zou behandelen, heb ik mezelf op den duur te pakken doordat de productiviteit zakt”, stelt de ondernemer. Dat ligt anders met grond die gehuurd wordt voor een of enkele jaren. “Zulke grond wordt uitgemolken. Er is niemand die kosten maakt om verbeteringen toe te passen door bijvoorbeeld stalmest te gebruiken of het een jaar in te zaaien met tarwe.”

“Best duur, maar dat is geld lenen voor aankoop ook”
Erfpacht bestempelt Gerrit van Daalen als “best duur”, maar dat geldt evenzeer voor de aankoop van grond, waarvoor bij de bank geld geleend moet worden. Zijn ervaring is dat hij dan liever met een partij als a.s.r. real estate van doen heeft dan met de bank. “De bank kent veel regels en is heel strikt. a.s.r real estate denkt meer met de boeren mee. Ze redeneren vanuit de praktijk.

Met de rentmeester van a.s.r. real estate heeft hij een paar keer per jaar contact over de grondprijzen, over het contract en over mogelijkheden die zich op de grondmarkt voordoen. “Daar kun je van leren. a.s.r. real estate beschikt over veel grond en weet wat er speelt. Daar heb je wat aan.”

Goed afwegen en kijk ook naar de lange termijn
Gerrit van Daalen is diplomatiek als de vraag aan de orde komt of hij erfpacht aan collega’s zou adviseren. “In elke situatie is dat anders”, zegt hij. Zelf beschouwt hij net als zijn vader erfpacht als een mooi onderdeel van de grondsituatie. Hij ziet dat als een mix van eigendom, erfpacht en huur. “Als je dat goed verdeeld, ben je goed af.” Tegelijkertijd klinkt er een waarschuwing. “Nu het in de melkveehouderij slecht gaat, zijn er veehouders die hun eigen grond omzetten in erfpacht om zo cash geld binnen te krijgen. Daarmee kun je uiteindelijk achteruit boeren. Als je straks wilt investeren heb je minder zekerheden voor de financiers om geld te krijgen.” Daarom, stelt hij moet er altijd een goede afweging zijn, waarbij niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de lange termijn wordt gekeken. Dat zit in erfpacht ingebakken.