a.s.r. real estate

Met het oog op de toekomst

Meer grond verwerven staat hoog op de agenda van veel agrarische ondernemers. Melkvee- en akkerbouwbedrijven hebben extra grond nodig voor de afzet van mest of als ze willen uitbreiden. Maar er is weinig aanbod van grond en de prijzen zijn hoog. En het wordt moeilijker om financiering bij banken rond te krijgen. Vaak lukt dit wel als de samenwerking wordt gezocht met een veilige lange termijnbelegger als a.s.r., die in grond investeert in de vorm van pacht en erfpacht. Deze vorm van financieren, waarbij zowel de bank als de belegger samen een deel doen, heeft naar mijn idee de toekomst.

De gemiddeld agrarische grondprijs is in het derde kwartaal van 2015 licht gestegen. Dit blijkt uit de agrarische grondprijsmonitor die in opdracht van a.s.r. elk kwartaal door het Kadaster en Wageningen UR (LEI), wordt samengesteld.

De grondprijzen vormen voor een deel ook een goede weerspiegeling van het vertrouwen dat agrarische ondernemers hebben in de toekomst. Melkveehouders kijken weer met iets meer vertrouwen naar de huidige en toekomstige situatie op hun bedrijf. Het vertrouwen onder akkerbouwers blijft relatief hoog. Daar lijkt ook aanleiding voor. De prijzen van veel agrarische producten zijn op dit moment weliswaar laag, maar de vooruitzichten voor de wat langere termijn zijn positief. De wereldeconomie zal in 2016 naar verwachting met 3% groeien. Ook neemt de vraag naar voedsel en agrarische grondstoffen toe. Analisten verwachten in de tweede helft van komend jaar weer een stijging van de melkprijzen. De suikermarkt komt weer meer in balans en de prijzen kunnen ook daar weer wat gaan stijgen.

De vraag naar grond voor de melkveehouderij zal toenemen zo blijkt uit het themabericht “Groei melkveehouderij gebonden aan grond en fosfaatplafond” van Wageningen UR in deze nieuwsbrief. Daarnaast zal de invoering van een systeem voor fosfaatrechten invloed hebben op de grondmarkt. Het Wageningen UR acht het aannemelijk dat de grondprijsontwikkeling erdoor wordt afgezwakt.

Ondernemers kunnen hun bedrijf uitbreiden door grondaankoop, maar ook door pacht en erfpacht. “Als je de grond moet financieren moet je dat wel kunnen bolwerken” stellen de broers Van Liere in het ondernemersverhaal van deze maand. ”Er moet een goede balans zijn tussen vreemd en eigen vermogen”. Met erfpacht heeft de ondernemer de zekerheid dat de grond “niet bij hem wegloopt”, door het terugkooprecht. Omdat dit gebeurt volgens een bepaalde rekenformule “weet je waar je aan toe bent” zeggen de broers.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de vraag naar erfpacht toeneemt. In het afgelopen jaar hebben wij als a.s.r. bijna 3.000 hectare landbouwgrond aangekocht die in pacht en erfpacht is uitgegeven. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is de oppervlakte van onze portefeuille boven de 34.000 hectare gekomen. In algemene zin is de tendens waarneembaar dat het aantal aanvragen voor erfpachtfinancieringen onverminderd blijft en de oppervlakte per transactie toeneemt. 

Graag wens ik u gezonde groei in de toekomst en een voorspoedig 2016.

Erik Somsen
directeur landelijk vastgoed

  undefined

Terug naar de nieuwsbrief