a.s.r. real estate

West Nederland

In het Westen is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 licht (bijna 2%) opgelopen tot 61.600 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2017 bedraagt 58.500 euro, tegen 55.700 euro per ha in 2016, een stijging van 5%. De grondmobiliteit in het Westen is weinig gedaald: van 5.200 ha in 2016 tot 4.900 in 2017. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is zowel in 2016 als in 2017 2,3%.
undefined

Het landsdeel Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland en Waterland en Droogmakerijen is de agrarische grondprijs in het vierde kwartaal opnieuw gestegen, tot respectievelijk 65.000 en 58.000 euro per ha (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de grondprijs in het laatste kwartaal andermaal iets gedaald, nu tot 52.000 euro per ha. Tussen 2007 en 2017 varieert de stijging van de gemiddelde agrarische grondprijs van 1,5 in het Hollands/Utrechts Weidegebied tot 2,0 in Waterland en Droogmakerijen.
undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van 46.000 euro per ha in het landbouwgebied Amstelland en Aalsmeer, 67.000 euro in West-Friesland en omgeving tot circa 75.000 euro per ha in de Bollenstreek (kaart 2). De prijs in het laatstgenoemde gebied heeft overigens betrekking op een gering aantal transacties.
undefined