a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen onder druk

In het tweede kwartaal van 2018 is het herstel van het vertrouwen van de melkveehouders in het eerste kwartaal weer teniet gedaan. De Agro Vertrouwensindex, die de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de verwachting ervan voor de komende twee à drie jaar weerspiegelt, daalde van ruim 18 punten naar 11 punten (figuur 3). De daling is vooral veroorzaakt door de terugval van de stemmingsindex, die mede verklaard kan worden door de achterblijvende melkprijs. Het vertrouwen onder akkerbouwers daalde verder naar het lage niveau van 10 punten.De stemming onder akkerbouwers viel nog slechter uit dan in het eerste kwartaal, maar de verwachtingen van de akkerbouwers voor de komende periode verbeterden wel.

undefined

Opbrengstprijzen akkerbouw in stijgende lijn

De laatste indicatie spoort met de uitkomsten van de verkenning van de gevolgen van de droogte en hitte in juni en juli. In de verkenning (Factsheet Wageningen Economic Research 2018-088) is het gemiddelde inkomen in de akkerbouw in 2018 geraamd op 54.500 euro per bedrijf, bijna 14.000 euro meer dan het gemiddelde in de referentieperiode 2015-2017. Door de fysieke opbrengstdervingen – ook in omringende landen – is aangenomen dat de gemiddelde productprijzen zo zullen stijgen dat ze tot hogere opbrengsten in euro zullen leiden. 

Aardappelen voor oogstseizoen 2018 zijn relatief laat geplant, en plaatselijk is in het voorseizoen te veel neerslag gevallen. Vanwege de daaropvolgende zeer droge zomerperiode worden lage opbrengsten en hoge aardappelprijzen verwacht voor niet-gecontracteerde aardappelen. De uienmarkt wordt van oudsher gekenmerkt door grote prijsbewegingen. De prijs is in augustus 2018 omhooggeschoten naar een topniveau. De suikerbietenteelt, een andere steunpilaar van de akkerbouw, kende in 2017 een omvangrijke oogst in de EU en een lage wereldmarktprijs. In 2018 zijn de suikerprijzen in Europa en wereldwijd sterk gedaald door een forse toename van de productie. In de EU is dat mede het gevolg van het vervallen van de suikerquotering. De prijs af boerderij van tarwe, dat een belangrijk aandeel heeft in het bouwplan vanwege de vruchtwisseling, is de laatste jaren vrij laag en stabiel geweest, maar recentelijk is de prijs sterk gestegen (figuur 4).
undefined

Bron:  Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research