a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Melkveehouders tevreden maar niet gerust
Het vertrouwen van melkveehouders is in het derde kwartaal licht verbeterd: ten opzichte van het tweede kwartaal steeg de Agro Vertrouwensindex met 1 punt. Vanaf het midden van 2016 heeft het vertrouwen een stijgende lijn laten zien (figuur 3). De twee onderdelen waaruit deze Agro Vertrouwensindex is opgebouwd – beoordeling van de huidige situatie en die van de toekomst (komende 2 à 3 jaar) - bewegen echter verder in tegengestelde richting. De stemmingsindex steeg sterk met 7,5 punt: de huidige situatie op het bedrijf werd door veel meer ondernemers als positief ervaren dan bij de vorige meting. Daar staat tegenover dat meer ondernemers de verwachtingen voor de  komende 2 à 3 jaar als minder gunstig beoordeelden. 

undefined

Inkomen melkveehouders naar recordniveau
Het vertrouwen van melkveehouders hangt nauw samen met de marktontwikkelingen. Zo is de melkprijs voor gangbare melk in 2017 met gemiddeld 25% gestegen. Sinds oktober 2016 heeft de prijs elke maand op een hoger niveau gelegen dan dezelfde maand een jaar eerder. De positieve ontwikkeling vloeit voort uit de toegenomen vraag naar melkvet en kaas. Na twee jaren met teleurstellende resultaten is het gemiddelde inkomen van melkveehouders in 2017 geraamd op het recordniveau van 68.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) (figuur 4). Eind 2017 staan de zuivelprijzen op de wereldmarkt echter onder druk, zodat voor 2018 een terugval in bedrijfsresultaten wordt verwacht. 

Vertrouwen akkerbouw 4 punten omlaag
De akkerbouw laat een heel ander beeld zien dan de melkveehouderij. Zo is het vertrouwen onder akkerbouwers in het derde kwartaal van 2017 verder afgenomen: de Agro Vertrouwensindex daalde met vier punten tot in totaal elf punten (figuur 3). De stemmingsindex daalde eveneens met 4 punten, nadat deze ook al in het eerste en tweede kwartaal met enkele punten was gedaald. In het derde kwartaal van 2017 zijn nog maar net iets meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. Akkerbouwers kijken minder tevreden terug op de afgelopen 12 maanden. Alle verklarende factoren werden negatiever beoordeeld dan een kwartaal geleden, behalve de omvang van de productie. De ondernemers hebben ook minder hoge verwachtingen van de komende 12 maanden. Meer ondernemers zijn negatief dan positief: de betreffende index zakte naar -13 punten.   

undefined

Lagere prijzen zetten inkomen akkerbouw verder onder druk
Voor akkerbouwbedrijven is voor het tweede jaar op rij een inkomensachteruitgang in 2017 geraamd (figuur 4). Omdat het afzetseizoen doorloopt tot ongeveer mei 2018 is de prijsvorming van de nieuwe oogst akkerbouwproducten nog niet afgerond. Maar voor alle belangrijke gewassen zijn prijsdalingen geraamd door hogere producties dan vorig jaar. Vooral de prijsdaling bij consumptieaardappelen is fors (-41%). Hoge producties per hectare vanwege een goed groeiseizoen en uitbreiding van het areaal consumptieaardappelen hebben een negatief effect op de prijzen. De suikerbietproductie per hectare was eveneens hoog in 2017. Hierdoor is er in combinatie met uitbreiding van het areaal, na afschaffing van het quotum, veel suiker beschikbaar met een prijsdaling tot gevolg (-5%).

Bron:  Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research